v této rubrice
ve všech rubrikách
ENERGOINFORMAČNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A NEMOCI
Rubrika: Alternativní medicína
Autor: Rosinský, CSc. MUDr. Teodor
Cena: 199,- Kč
Počet přečtení: 9031
V současné době se neustále zvyšuje zájem o problematiku, kterou studuje psychotronika, jakož i o problematiku léčitelství a jiných způsobů diagnostiky a léčby, než nabízí současná školská medicína. Zájem o toto téma se pohybuje ve velmi širokém spektru od hledání senzací na jedné straně, přes prostou snahu být informovaný, až po odborný zájem na straně druhé. Vzrůstající poptávka stimuluje nabídku, a ta – bohužel – příliš neoplývá kvalitou a seriózností. Jen malý zlomek publikací s touto tematikou je skutečně smysluplných a tak odborně fundovaných, aby poučily a nezkreslovaly. O to více je tudíž třeba přivítat publikaci předního slovenského lékaře, jednoho z nestorů akupunktury, psychotroniky a naturální medicíny, primáře MUDr. Teodora Rosinského, CSc.

Když jsme v roce 1984 založili první Sekci psychotroniky při tehdejší Gerontologické společnosti SLS, byl MUDr. Rosinský členem jejího výboru. A když se v r. 1985 konalo v Bratislavě první sympózium Psychotronika a zdraví, které odstartovalo od té doby každoroční odborné akce o psychotronice a naturální medicíně, jež měly tehdy federální a později mezinárodní rozsah, byl autor této knížky jedním z klíčových přednášejících. Přestože tyto akce už dávno změnily název i obsah, zůstává MUDr. Rosinský nadále jedním z nejžádanějších lektorů kurzů a tematických seminářů.

V předkládané publikaci autor zúročuje svoje mnohaleté osobní poznatky a zkušenosti z této oblasti, jakož i své autorské zkušenosti z jeho předchozích publikací. Obrací pozornost čtenářů a též široké veřejnosti k málo známým, ale velmi závažným skutečnostem. Především upozorňuje na úskalí práce s těmito energo-informačními procesy, jejichž prostřednictvím lze i škodit a ubližovat. A to jednak druhým lidem a jednak i sobě, a to bez ohledu na primární úmysl. To je snad jedno z nejdůležitějších poučení z této knížky, neboť právě toto nebezpečí je poměrně málo známo běžným zájemcům, ale i těm, kdož jakýmkoliv způsobem bez náležitého vzdělání a morálního zakotveni pracují s těmito technikami, a to nejen z komerčních důvodů. Velmi fundovaný pohled zkušeného odborníka je proto nanejvýš cenný a poučný.

Publikace je prezentována jako souhrn aktuálních poznatků o problematice, které se autor věnuje celá desetiletí a která není ani ve světové literatuře uceleným způsobem rozpracovaná. V úvodní části obeznamuje autor čtenáře se základními pojmy, aby se postupně propracoval ke speciálním postupům především u škodlivých vnějších vlivů, které jsou nosným tématem této publikace. Tato problematika – navzdory své závažnosti a frekventovanosti – nebyla totiž dosud odpovídajícím způsobem rozpracována a nutno tudíž vysoce ocenit, že se o ní dozvídáme od toho nejkompetentnějšího odborníka, jenž je skutečným průkopníkem systematického studia škodlivých vnějších vlivů, které jsou i prioritním předmětem zájmu psychotroniky. Zde se mohou naplnit i jeho terminologické a normotvorné ambice.

Autor podrobně vysvětluje jednotlivé druhy těchto škodlivých vnějších vlivů, jejich diagnostiku i – jak to sám nazývá − postupy úpravy. Současně se na základě svých dlouholetých zkušeností pokouší postulovat i základní teoretická paradigmata. Kniha obsahuje mnohé velmi cenné, originální a poučné postřehy , návody a hodnocení pro laiky i odborníky, a věcným a kritickým způsobem hodnotí úskalí a rizika různých léčitelských aktivit. Závěrečná část je velmi fundovanou apologetikou energoinformačních procesů. Samozřejmě, že tato problematika představuje jen část energoinformační medicíny a tudíž uvedená publikace zdaleka nepokrývá, a ani nemůže pokrýt, celý okruh energoinformační medicíny, jež zahrnuje i jiné medicínské okruhy diagnostiky, terapie, prevence a výzkumu a má jednoznačně interdisciplinární charakter. Zřejmě v zájmu přiblížení tématu širšímu okruhu čtenářů je zde pojem energoinformační medicína zjednodušeně interpretován a poněkud zúžen, a ze stejných důvodů se – pro odborníky − poněkud volněji zachází s fyzikálními pojmy i se samotnou interpretací energoinformačních systémů organizmu. Nutno vzít v potaz, že mnohá teoretická východiska energoinformační medicíny nejsou jednoznačně akceptovaná ani odborníky z kruhů energoinformační medicíny ani interdisciplinárně. Tato problematika vyžaduje dlouholetý a systematický výzkum, který se na Slovensku pomalu rozbíhá na odborných pracovištích, a seriózní odborná výměna informací a koordinace výzkumných aktivit v oblasti energoinformační medicíny se jen postupně iniciuje. O to více je třeba ocenit jednak faktografickou hodnotu této publikace a jednak osobní přínos autora do této problematiky. Významným je i přínos této práce pro normotvorbu energoinformační medicíny.

Autor disponuje – kromě svých bohatých praktických zkušeností − i mimořádně bohatou a rozsáhlou databází kasuistik (jednotlivých klinických případů), což mu umožňuje aspoň z určitých aspektů seriózně hodnotit a zevšeobecňovat. Knížka zapadá do celého spektra úctyhodné a nesmírně záslužné práce prim. MUDr. Rosinského v této oblasti, za kterou mu patří naše poděkování a obdiv.

MUDr. Gustáv Solár

Více viz http://www.cadpress.sk:80/psychotronika_cz.htm
pošli knihu známému   -   vytiskni knihu
Foto index ke knize

Zobrazeno: 2200
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001