v této rubrice
ve všech rubrikách
NALÉHAVÁ VÝZVA!
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Alternativy vs. stát
Autor: red
Vloženo: 04.05. 2002
Počet reakcí: 2
Počet přečtení: 3083
Česká republika má stejně jako ostatní průmyslově vyspělé země instituci Akademie věd, sdružující akademiky různých oborů. Její základní povinností je udržovat na výši a světové úrovni poznatky, které nikoli druhořadým způsobem ovlivňují výkonnost ekonomiky a tím i budoucí prosperitu našeho národního hospodářství a všestranně podporovat jejich vývoj, směřující k vývoji konkrétních aplikací. Prověřování nových možností a technologií patří mezi priority, jimiž se vědecká komunita financovaná z fiskálních zdrojů musí zabývat, a to bez ohledu na subjektivní názory a zaměření svých vedoucích představitelů.

Koncem března (26.3.2002), po několikaletém velmi detailním prověřování, udělil Patentový úřad USA pod pořadovým číslem 6,362,718 patent, jehož předmětem je revoluční technologie získávání elektrické energie, prezentovaná zařízením označeným jako MEG (Motionless Electromagnetic Generator - Bezpohybový elektromagnetický generátor). Pokud bude tato technologie rozvinuta na komerční úroveň, otevírá reálnou cestu k ústupu od dosavadních způsobů výroby elektrické energie a s nimi spojených celosvětových negativních vlivů. Podle informací zveřejněných výzkumným týmem, jemuž byl shora uvedený patent udělen, probíhá odpovídající výzkum a vývoj komerčních zařízení pracujících na patentovaném principu v "jisté spřátelené zemi" a připravuje se brzká sériová výroba autonomních zdrojů, schopných zajistit energetickou spotřebu jednotlivých domácností.

Vzhledem k těmto skutečnostem je nezbytně nutné, aby se touto otázkou začaly neprodleně a zcela oficiálně zabývat české laboratoře a příslušné fakulty vysokých škol a provedly nezbytné ověřovací pokusy. Funkční modely uvedeného zařízení již byly celosvětově replikovány, a to i na půdě vysokých škol. Podrobný popis, včetně detailně rozpracovaných využívaných fyzikálních principů je k dispozici již několik let. Prověření funkčnosti a použitelnosti této nové technologie a principů, na nichž pracuje, musí proběhnout bez ohledu na skutečnost, že se využívané fyzikální principy a poznatky do jisté míry vymykají "současným znalostem vědy". Tato okolnost ovšem nepředstavuje nic mimořádného, protože v této situaci se věda nacházela již mnohokrát a často bylo nutné provést odpovídající úpravy a změny do té doby platných teorií.

Občané tohoto státu mají nezadatelné právo požadovat, aby se jimi financované instituce zodpovědně zabývaly výkony, za jejichž účelem byly založeny. Exaktními výzkumy a oficiální dokumentací nepodložená dementi některých skutečností z úst současných autorit, včetně nedůstojných klauniád pořádaných "popularizátory vědy", nelze považovat za naplnění základní povinnosti instituce Akademie věd. Dosavadní naprosto nezodpovědný přístup a neprůhlednost její činnosti napomáhá šíření obskurních dezinformací a zcela znemožňuje pozitivní vývoj perspektivních technologií a procesů, využívajících méně známých fyzikálních vlastností hmoty.

Co požadujeme
1/ Bezodkladné prověření technologie a fyzikálních základů, o něž se opírá US patent číslo 6,362,718, udělený na zařízení MEG (Motionless Electromagnetic Generator - Bezpohybový elektromagnetický generátor), úplné zveřejnění způsobu jakým bylo toto prověření provedeno, včetně závěrečných výsledků.

2/ Jmenovitý seznam zodpovědných pracovníků, kteří se na půdě České akademie věd zabývají sledováním vývoje energetických technologií ve světě.

3/ Občané této země a daňoví poplatníci zejména mají nezcizitelné právo, a to nejen morální, požadovat od příslušných vědeckých pracoviš» vysvětlení, proč dosud nebyli informováni o konkrétních výsledcích výzkumu prováděného v tomto oboru na půdě českých výzkumných ústavů, což tímto činí.
V nadcházejících parlamentních volbách budeme zvažovat, zda dáme svůj hlas těm, kteří svou starost o budoucnost této země dávají najevo prázdnými hesly nebo těm, kteří aktivně pracují na zvýšení životní úrovně svých voličů prosazováním nejnovějších vědeckotechnických poznatků v oblasti výroby a využití dostupných energií. Nechceme být donekonečna zdrojem levné pracovní síly pro západní Evropu. Chceme vstoupit do Evropské unie jako suverénní a atraktivní partner. Odpovědnost za naplnění tohoto požadavku je plně na politické a vědecké špičce a budeme volit jenom ty, kteří jsou schopni jí dostát.

Tato iniciativa vznikla na podnět časopisu WM magazín. Situaci budeme neustále monitorovat a zveřejňovat nejen na http://www.mwm.cz a http://www.gewo.cz a v časopisu WM magazín.

žádáme všechny rozumné, svědomité lidi, aby tuto výzvu pomáhali rozšířit všemi dostupnými prostředky. Posílejte ji do redakcí regionálních časopisů i velkých deníků, rozhlasu, televizi, vašim poslancům, prezidentské kanceláři, Akademii věd ... prostě na všechny relevantní adresy, všem, jichž se to týká nebo by mohli pro tuto věc cokoli udělat!

Děkujeme vám za všechny naše děti a vnuky.
Redakce WM magazínu
Jiří Matějka
Jiří Wojnar
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související