v této rubrice
ve všech rubrikách
SOJOVÝ PODVOD
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: red
Vloženo: 24.11. 2003
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 4358
Jídlo? Nemáte na vybranou.

U nás v Americe máme snahu zamaskovat jakékoliv špatnosti a podrazy způsobem, který nám umožní vypadat před světem jako že jsme největší dobráci. To platí o vládě stejně jako o soukromých firmách. Nikde na světě nevěnují ministři takovou pozornost snaze vypadat dobře, zatímco obhajují ty nejošklivější věci, jaké si lze vůbec představit. Propaganda zaměřena na utajení špinavostí dosáhla v Americe dokonalosti. Stačí se například podívat na promyšlenou destrukci světového potravinářského řetězce, dosaženou propojením korporací a čelních politiků.V kalifornském Sacramento nedávno proběhla ministerstvem zemědělství sponzorovaná konference o geneticky modifikovaných (dále jen GM) potravinách. Představitelé města byli nuceni vyslat do ulic plně vyzbrojené policejní oddíly v přilbách, se štíty a s pendreky, aby uklidnily rozvášněný dav, který jasně ukázal, že se mu nelíbí nuceně konzumovat GM potraviny.

Americké ministerstvo pro agrikulturu, teoreticky reprezentující zájmy občanů, vyprodukovalo příslušnou ideologickou zprávu plnou lží na podporu reklamy pro GM potraviny. Podle jejich teorie to vypadá tak, že GM produkty byly vyrobeny proto, aby (cituji) "pomocí moderní technologie snížily nebo omezily hlad a zlepšily nutriční hodnotu potravin".

Tajemnice amerického ministerstva agrikultury Ann Venemanová řekla: "Ve skutečnosti tady hovoříme o zvýšení produkce potravin v oblastech, kde jsou lidé hladoví a chudí. V mnoha rozvojových zemích dostávají lidé potraviny z místní produkce, protože tam není vybudována infrastruktura silnic. A z toho vyplývá, že tamní farmáři nemohou uspokojit poptávku tím, že prodají všechno, co vypěstovali. Musí si část vlastní produkce ponechat na setbu pro příští rok. Nemohou, jako my, přijít nakoupit semena od semenářských firem."

Přeložme si do normální mluvy, co Ann Venemanová vlastně řekla. Hodlá zavést vládou a korporacemi kontrolovaný monopol, který bude mít absolutní moc nad zásobováním potravinami pro celý svět. Nezávislí farmáři, kteří v potu tváře produkují obilniny a další plodiny, se stanou otroky. Mít absolutní kontrolu nad zásobováním potravinami je snem všech, kteří ovládají americký potravinový průmysl od dob, kdy Wesson v roce 1911 poprvé začal pomocí vědeckých metod manipulovat s jedlým olejem.

Kde zůstal antimonopolní úřad, aby nás ochránil před takovými krkavci a vlky? Co se skrývá za skutečností, že FDA nechce rozumět závazkům, které má vůči konzumentům, co se týče ochrany nezávadnosti potravin?

Malý pohled do historie

K tomu, aby užitkové plodiny odolávaly herbicidům, se dnes běžně používá genetické inženýrství. Je to chápáno jako logický další krok v agrikultuře. Kdysi dávno, v dobách, kdy profit ještě nebyl jedinou a hlavní motivací v každé oblasti našeho života, produkovaly rostliny svá vlastní semena. Když se ke slovu dostaly korporace zabývající se setbou, začaly selektivně pěstovat a dodávat zemědělcům setbu pro plodiny, které se nedokázaly samy množit. Dříve takovému farmáři (který není o nic méně naivní, než většina z nás) stačilo, aby si část úrody uschoval pro příští sezónu. Nemusel tedy každý rok kupovat nová semena. Nyní - aniž by se ho někdo ptal - je nucen kupovat si rok od roku novou setbu od semenářských firem. Za cenu, jakou si korporace určí.

S kloboukem v ruce a s obavou, kolik to zase bude tento rok stát, dnes farmáři přicházejí klepat na dveře prodejců. Cena, kterou musí každoročně znovu zaplatit, se promítne do ceny potravin.

Genetická modifikace byla účelově použita k tomu, aby užitkové plodiny byly odolné vůči herbicidům. Plevel je odvěký nepřítel farmářů a ti s ním bojují formou postřiků herbicidů. Teoreticky vzato, je-li koncentrace herbicidu správně určena, zahubí plevel, zatímco užitková plodina přežije. Opakované používání této technologie však vede k tomu, že plevely jsou vůči herbicidům stále odolnější. Rozdíl mezi dávkou herbicidů, která bezpečně vymýtí plevel, a dávkou, která zahubí i užitkovou plodinu, je dnes už velmi malý. Řešení zajišťující profit je nasnadě: geneticky modifikovat plodinu tak, aby snesla vyšší dávky herbicidů.

Základní principy vědecké společnosti

V oblasti agrikultury se stalo bohužel normou, že věda, která má pomáhat zemědělcům, je nemotorná, zkorumpovaná a zfušovaná. Jedním slovem špatná. To, co doopravdy věda pro zemědělce dělá, se na titulní stránky zpráv ministerstva zemědělství (hovoříme o USA) nikdy nedostane. Vědci se ani příliš nesnaží zastřít motiv, kterým je pochopitelně profit pro firmy, jimiž jsou placeni. Znásilňují přírodu, což obvykle kryjí nálepkou "věda". Plán Ann Venemanové na "snížení hladu a zlepšení výživy formou vyspělé technologie" obsahuje nejméně tři vážné vědecké chyby. Kdyby tato norma platila pro "vyspělou technologii" i v jiných odvětvích, např. v dopravě, jezdili bychom dodnes koňmo a bryčkám by pravidelně odpadávala kola.

Za prvé: Opakovaným postřikem herbicidy se na polích postupně vyvíjí plevel, který je vůči nim imunní. Pomocí genového inženýrství se tedy vyrobí plodina, která snese vyšší dávky herbicidů, a tato plodina se vysadí. Nelze však zabránit tomu, aby současně nevzklíčil i plevel. Jsou-li na taková pole aplikovány herbicidy, měly by zahubit plevel a ponechat plodinu. Ve skutečnosti není žádná aplikace herbicidů stoprocentně účinná, nějaký plevel vždy zůstane. To, co nápor herbicidů vydrželo, postupně mutuje v odrůdy vůči herbicidům stále odolnější. A protože pole jsou takto ošetřována rok po roce, vzniká postupně nová třída plevele zcela imunního vůči herbicidům. Tento proces se nazývá přírodní selekce a je velmi dobře popsán v mnoha vědeckých pracích.

Úměrně s rostoucí odolností plevelů vůči herbicidům, používají moderní zemědělské podniky stále koncentrovanější roztoky. Ukázalo se ale, že v krátkém čase si plevelné rostliny vytvořily vůči herbicidům takovou imunitu, že už nepomáhá ani velmi agresivní aplikace herbicidů. Proto existuje silný tlak nabízet farmářům nové a nové geneticky modifikované plodiny, které vydrží stále rostoucí použití stále méně účinných herbicidů. Tzv. „vědci“ znásilňující naše pole a olupující farmáře desítky let se teď dokonce snaží vnutit tuto "moderní technologii" zbytku světa. To je "infrastruktura", kterou naše ministerstvo zemědělství hpdlá rozšířit do třetího světa. Nestačí, že těmito praktikami (zaměřenými pouze na profit) už byla citelně poškozena společnost amerických farmářů. Teď má být stejný model exportován k "chudým farmářům" v jiných částech světa.

Za druhé: Neexistuje způsob, jak zabránit křížení geneticky modifikovaných plodin s nemodifikovanými. Ptáci se živí všemi semeny a trousí je zcela náhodně. Je jisté, že geneticky modifikovaná semena budou přenesena na pole, na nichž rostou přírodní odrůdy. Včely přenášejí pyl z GM rostlin na rostliny přirozené - opět zcela nekontrolovatelný proces. Pyl z pole na pole přenáší i vítr. Vyroste-li na poli, na němž byla původně vysazena přirozená, nemodifikovaná plodina, směska s GM, a použijeme-li na takové pole herbicidy, zabijí tyto chemikálie v první řadě přirozené odrůdy, které vůči nim mají nižší odolnost. Postupem času bude při opakování tohoto procesu přibývat GM rostlin a ubývat přirozených. A to i na polích, o nichž se farmář domnívá, že na nich pěstuje pouze původní, přírodní odrůdy.

To majitelům patentů na GM plodiny de facto poskytuje absolutní diktátorskou moc ovládat potravinový řetězec. Je to nesmírně účinný způsob, jak si zajistit budoucí jisté zisky prostým uplatněním patentových práv. Přirozené plodiny nemají šanci růst na polích otrávených dnešními vysoce účinnými herbicidy. A svět bude grázlům, kteří jsou za to odpovědni, ještě rád platit jakoukoliv cenu za GM osiva. Jedině tato budou ještě schopna vzklíčit na polích znečistěných herbicidy. Není snad třeba připomínat, že vědci prosazující GM plodiny jsou v těsném spojení s firmami produkujícími herbicidy.

Za třetí: Neexistuje žádná studie, která by se pokusila alespoň povrchně potvrdit, že výsledné GM potraviny jsou jedlé. A to už raději ani nepřipomínám otázku, jaká je jejich výživná hodnota.

Další informace o neblahém vlivu sojových produktů na lidské zdraví

Geneticky upravená sója obsahuje cizorodý protein odolný vůči herbicidům. Nikdy nebyl proveden dlouhodobější výzkum, který by ověřil, jak tento protein působí na lidské zdraví. Jediné testy, které byly provedeny, byly ty, které dokazují vyšší odolnost vůči herbicidům. Plodina vypadá i po genetické úpravě dobře, její pěstění je ekonomické a umožňuje pokračovat v používání moderních herbicidů. Je zde jen malý problém: Je natolik nepoživatelná, že dokonce i ti, kteří podporují šíření GM plodin přiznávají, že odpuzuje i hmyz. Vynořilo se několik studií naznačujících neblahé reakce lidského organismu na tento cizorodý protein.

Po nedávných ekonomických problémech se v Argentině rozhodli používat GM sóju nejen ke krmení dobytka, ale rovněž i pro širokou veřejnost. Brzy se objevily vážné problémy. V únorovém čísle časopisu Ecologist se píše: "Důsledkem použití GM sóji je chudokrevnost, hormonální poruchy, odvápnění kostí, zkažený chrup a podvyživenost populace." Maso zvířat krmených GM sójou obsahovalo 200krát vyšší koncentraci herbicidu Roundup (obsahuje glykofosfáty), než GM sója dodávaná na trh. V tomto množství glykofosfáty ovlivňují vstřebávání minerálů, konkrétně železa a zinku.

Podle nedávné studie Freiburgské univerzity se do organizmu nic netušících spotřebitelů dostává při konzumací GM sóji řada herbicidů, používaných na polích.

Časopis Journal of the American Cancer Society obsahuje v čísle z 15. března 1999 článek o souvislostech výskytu non-Hodgkins Lymphoma (druh rakoviny) a herbicidu Roundup (glykofosfáty).

Časopis Ecologist z ledna 2003 otevírá diskuzi na téma zvýšení výskytu rakoviny prostaty u farmářů používajících herbicid Roundup. V Kalifornii zjistili, že ženy žijící ve vzdálenosti do jedné míle od polí, kde byl aplikován Roundup, mají vyšší pravděpodobnost ztráty plodu. Čínská studie hovoří o vážných trávicích potížích a poškozeném imunitním systému u krys vystavených účinku herbicidů. Jejich zpráva byla uveřejněna pod záštitou čínské Akademie věd a praví se v ní:

Bylo prokázáno, že GM produkty:

Způsobují otravu jídla

Vyvolávají rakovinu

Podněcují alergické reakce a vážně narušují imunitní systém

Mají sníženou výživnou hodnotu.

V odborné literatuře přibývá faktů dokazujících, že lidé bránící se konzumaci GM potravin mají pravdu.

Zajímavá je reakce americké vlády. Nezapomeňme, že žijeme ve "skvělé zemi neomezených možností"...

Několik příkladů zastrašování a klamů

Evropská unie přijala zákon zakazující import GM produktů do svých členských zemí na dobu pěti let. Tento velmi rozumný nápad nicméně vyvolal zuřivou reakci USA. Amerika podala oficiální stížnost ke Světové obchodní organizaci - její snahou totiž je přinutit Evropany ke konzumaci takto zmršených potravin.

Amerika nedávno zastavila jednání o volném trhu s Egyptem. Má to být pro Egypt trest za to, že se odmítl připojit ke stížností USA na EU ohledně pětiletého moratoria na dovoz GM potravin.

Americký kongres nedávno přijal zákon podmiňující americkou pomoc v boji proti AIDS v Africe akceptováním GM potravin.

Navzdory neuvěřitelnému tlaku Američanů a hladomoru, Zambie odmítla importovat GM potraviny. Mozambik a Zimbabwe odmítly GM kukuřičná zrna, ale nakonec - vzhledem k vážnému pokračujícímu hladomoru - přijaly mouku z GM kukuřice. Ředitel Environmental Rights Action Nnimmo Bassey přiznal, že pokus vnutit Afričanům GM potraviny vyvolal v Africe vášnivou reakci. "Africké národy by měly mít právo rozhodnout, čím se budou jejich příslušníci živit. Je od Ameriky nemorální zneužívat hladomoru a krize AIDS k protlačení svých plánů."

V USA existuje zákon, že jídlo v supermarketech nesmí obsahovat informaci o tom, že při jeho přípravě byly použity GM produkty. Smyslem opatření je zabránit zákazníkům v rozhodnutí, zda chtějí nebo nechtějí GM produkty jíst. Mohlo by to ovlivnit profit...

Krok zpátky - podívejme se na zoubek sojovým produktům

Ti z vás, kteří sledovali mou práci odhalující kriminálně vysoký nárůst cukrovky v populaci, už mají obranné látky proti masovému podvodu potravinářských koncernů a vlády Spojených států v krvi. Zeptejte se však kteréhokoliv Američana, co si myslí o nebezpečí saturovaných tuků a bude okamžitě papouškovat: "Saturované tuky jsou škodlivé, protože vyvolávají srdeční infarkty". Toto široce publikované a absolutně falešné tvrzení je důsledkem masivní marketingové kampaně zaměřené na nahrazení dobrého, zdraví prospěšného tuku, který jsme dříve mívali, lacinými nekvalitními oleji. Snahou potravinářských koncernů je nahradit zdravý, ale výrobně drahý olej používaný při přípravě potravin bezcenným tukem. Mezi lacinými nekvalitními oleji, které byly pomocí podvodů úspěšně zavedeny do potravinového řetězce, hraje sojový olej první housle. Důsledkem tohoto úspěšného marketingového tahu byl explozivní nárůst degenerativních nemocí, včetně obezity a cukrovky v populaci.

Ještě před nemnoha léty byly oleje vyráběné ze sóji, bavlníku a canoly považovány za nepoživatelné. Nehodily se dokonce ani pro krmení dobytka, natož pro lidi. V Americe však byla odstartována masivní marketingová kampaň proti zdraví prospěšným tukům a olejům. Výsledkem byl obrovský zisk, plynoucí z toho, že veřejnost akceptovala levné a nekvalitní potravinářské produkty, které byly až do této doby prakticky neprodejné. Druhým důsledkem byla stigmatizace a zastavení prodeje dražších, kvalitnějších olejů, na které jsme dříve bývali zvyklí. Např. kokosového oleje. Důvodem je skutečnost, že sóju lze pěstovat poměrně snadno za minimálních nákladů. Podaří-li se prosadit akceptování sójového oleje u světové populace, znamenalo by její použití při přípravě potravy obrovské zisky pro výrobce.

Produkty ze sojových bobů, už i před GM modifikací, byly a zůstávají jako lidská strava či krmení pro dobytek téměř bezcenné. Existuje celá řada opravdu kvalitních studií, které opakovaně dokazují sojový podvod... ("Soy infant formula could be harmful to infants: groups want it pulled", Nutrition week, Dec 10, 1999; 29 (46): 1-2 Enig M.G., Fallon S.A., "Tragedy and Hype", The third International Soy Symposium. Nexus Magazine Vol 7, No. 3, Apr-May 2000; Shepard T.H., "Soybean Goiter", New Eng J Med 1960; 262: 1099-1103). Genetická modifikace sóji jen dokončila dílo zkázy. Učinila z této rostliny, již dříve téměř nevhodné ke konzumaci, rostlinu nejen bezcennou, ale přímo škodlivou lidskému zdraví.

Nezpracovaná sója - ať už GM nebo přirozená - je v podstatě jedovatá substance. Ačkoli obsahuje vysoké procento proteinů, tento protein je "uzamčen" inhibitorem trypsin natolik pevně, že není uvolněn ani po požití. Proto dieta bohatá na sóju vede k podvýživě. Navíc byla prokázána souvislost mezi sójovými dietami a Parkinsonovou chorobou. Důvodem je vysoké procento phytanů (izoprenové uhlovodíky) v sóji a její schopnost negativně ovlivnit absorpci zinku. Sója je rovněž spojována s předčasnou pubertou, protože obsahuje zvýšenou hladinu phytoestrogenu. Denní dávka sojového mléka pro kojence obsahuje stejné množství estrogenu, jako pět antikoncepčních pilulek (Setchell K.D., et al, "Exposure of infants to phyto-estrogens from soy based infant formula.", Lancet 1997 July 5; 350 (9070): 23-27).

Zvláštní případ fermentované sóji

Úspěšné zpracování sójových bobů tak, aby byly alespoň částečně poživatelné v ozdravných dietních programech, vyžaduje velmi dlouhou fermentaci. Jediný postup, který umožňuje přípravu sóji pro lidskou konzumaci je fermentace do produktů, jakými jsou např. Tempeh a Miso.

Tofu není akceptovatelný způsob přípravy. Lidé konzumující tofu delší dobu mají zvýšený sklon k Parkinsonově a rovněž Alzheimerově chorobě.

Jak z toho ven?

Zatímco budeme čekat až tato pokřivená korporačně-vládní koalice zkolabuje pod vahou vlastní neschopnosti, podvodů, nešikovnosti, zlodějství, pseudovědy a zločinného zneužití moci vůči vlastním občanům, musíme nějak přežít. Je nutno pravidelně dělat čáru přes rozpočet kriminální konspiraci moci, kdykoliv to bude jen trochu možné.

Začněme nejlépe od kořene věci: peněz. Je nutno nekupovat a nekonzumovat jakýkoliv produkt, který se tváří jako potravina. Čtěte nálepky v obchodech. Kdykoliv vidíte, že potravina obsahuje sojový olej nebo sojové boby, nechte ji v regálu. Odmítání těchto bezcenných a škodlivých „potravin“ bude mít téměř okamžitý vliv. Žádoucího efektu docílíte rychleji, najdete-li si při nákupu čas na několik slov s vedoucím prodejny. Řekněte mu, nejlépe veřejně, že nebudete kupovat žádné produkty obsahující sóju v jakékoliv podobě. Vzhledem k tomu, že sója se velice snadno opyluje a má vysokou náklonnost nechat se opylovat pylem GM rostlin, a vzhledem k podvodu s utajením informací o GM produktech na nálepce potravin, musíte předpokládat, že GM plodinou byl kontaminován každý produkt. Samozřejmě nekupujte a nekonzumujte jakýkoliv produkt obsahující sóju, sojový nebo jiný nekvalitní olej.


Článek "Eat Franken(stein) food or go hungry" vyšel 14. července 2003 na serveru informationclearinghouse.info. Zkráceno.Tento článek byl převzat z WM magazínu (
http://www.mwm.cz
) se souhlasem autorů.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 952

Zobrazeno: 876
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001