v této rubrice
ve všech rubrikách
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 2.ČÁST
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Autor: lesniakiwicz
Vloženo: 19.07. 2004
Počet reakcí: 1
Počet přečtení: 5980
Využili jsme přestávky mezi přednáškami a diskusemi a provedli jsme mini-interview s účastníky fora. Všem jsme položili jednu otázku: Co soudíš o agroformacích, cíli jejich vzniku a silách, které za nimi stojí? A toto jsou jejich odpovědi zaznamenané našim magnetofonem při nahrávání rozhovorů:

Dr Jiří Kult (Česká republika – UK „Záblesk“) - Podle mého názoru vznikají agrosymboly různým způsobem. Některé z nich vyšlapali circlemakeři a o těch víme, že jsou padělané. Druhou skupinu agrosymbolů tvoří ty, o nichž nevíme jak vznikly. V té druhé skupině jsou takové piktogramy, kruhy, které jsou tak složité, že by nebylo možné vytvořit je během jedné krátké letní noci, aniž by to vyvolalo pozornost dalších osob. Existuje velmi mnoho teorií, které vysvětlují vznik agrosymbolů: zoologická – která předpokládá, že piktogramy vyšlapala zvířata; teorie ETI – které spojují vznik agrosymbolů s přítomností nebo přistáním objektů UFO, někteří svědkové tam údajně spatřili i nějaké návštěvníky z kosmu, a jiné.

Já mám takovou zajímavou teorii, že některé kruhy v obilí mohou být výsledkem průběhu nějaké pozemské nebo i nezemské technologie, při které dochází k přenosu nějaké energie a informace a výsledkem může být zkopírování informace v místech, kde je nějaké vhodné podloží v zemi a tam se zaznamená ve formě piktogramu, který je sám o sobě nechtěným, nevyžádaným jevem.

Bc. Jan Černý (Česká republika – UK „Záblesk“) - Jak jsem vám zde již řekl, řídíme se především anomálními stopami, které daný jev zanechá na rostlinách. V České republice se především zabýváme zkoumáním těchto materiálních stop agrofenomenů a na jejich základě se potom pokoušíme vytvořit systematiku těchto jevů a metodiku jejich zkoumání.

- A kdo je za těmi kruhy v obilí?

- Jak říkal můj předřečník, existuje mnoho teorií na toto téma, ale já jsem osobně toho názoru, že autorem všech těchto agrosymbolů je naše planeta Země. Může to být nějaký přirozený jev souvisící s naší planetou, který vzniká tak jak např. vznikají obrazy na skle, je to takové navázání na hypotézu Gaie, planety jako jednoho rozumného organismu se svou homeostází, psychikou atd.

Originální, i když ne nové, protože UFO je spojeno s Gaiou od doby ohlášení známé a kontroversní knížky Jamese Lovelocka. Tolik naši hosté zpoza jižní hranice. A nyní naši krajané:

Mgr Stanisław Barski (kpt. rez. PSP, ufolog, badatel v oblasti agrosymbolů, Szpetal Górny, woj. kujawsko-pomorskie) – Agroformace vytváří jakási Inteligence, rozumná, přívětivá, nádherná, o jejímž původu nevíme nic kromě toho, že každým rokem o ní víme stále více a stále nová tajemství mě vedou ke konstatování, že stejně jako dřív víme, že nic nevíme.

- A jaký je účel činnosti této Inteligence?

- To znamená, že účelem tvorby piktogramů je nesporně upoutat lidi s cílem poznání jejich emocí, poznání jejich názorů. Je tu prováděný jakýsi druh sociologických, psychologických výzkumů v širokém rozsahu ve spojení s jistou výzvou k našemu podvědomí, nebo také s předáváním nějakých sugescí, nějakého korigování myšlení nebo také rozšiřování myšlení lidí, třeba jen o několik hertzů, u lidí, kteří se nacházejí v piktogramu nebo v jeho blízkosti.

Red. Bronisław Rzepecki (ufolog, šéfredaktor „Świata UFO”, Kraków) – Tento jev může souviset s UFO a jistě souvisí, o čemž svědčí pozorování objektů a jevů před vznikem kruhů, při jejich vzniku i po něm, což by svědčilo o dohledu na piktogramy těmito objekty. Za druhé – vezme-li v úvahu historii ufologie vcelku a zůstaneme na polském území, potom počáteční objevení se nočních světel, denních disků, blízkých setkání, únosů, telepatických kontaktů atd. v porovnání se stavem v jednotlivých letech, k nimž skutečně došlo (CE, kontakty, únosy atd.,) skončily v polovině devadesátých let, 1995-97. A od r.1997, event. 1998 se začaly objevovat kruhy v obilí – a vezmeme-li zároveň v úvahu různé psychofysické efekty k nimž v kruzích dochází, jako je mravenčení, mdloby atd., lze uvažovat o hypotéze nebo také teorii nebo možnosti, že vznik kruhů v obilí úzce souvisí se zkouškou, kterou provádějí tvůrci agroformací ve snaze přilákat co nejvíc lidí do kruhů, aby je tam bylo eventuálně možné monitorovat, zkoumat, popřípadě od nich odebírat energii. Svědčí o tom jak všechny efekty tak i radiestecká bádání, která jsou nyní ve stavu zániku, ale ukazují na to, že životní energie uvnitř agroformace velmi rychle vzrůstá po návštěvách lidí v nich a v následujícím okamžiku zaniká a vrací se na původní úroveň. To by svědčilo o tom, že energie soustředěná v agroformacích je tam po nějakou dobu uložena a poté jednoduše odebrána.

Tím se potvrzuje naše domněnka, že UFO mohou být jednoduše informačně-sběrnými stroji, že o nás sbírají informace, které získají v agroformacích, co jsme prosazovali ještě v r. 1999.

Marcin Mioduszewski (ufolog, předseda CBUFOiZA, Kraków) – Účel vzniku kruhů, hmmm… v tuto chvíli účel nelze vymezit – pokud hovoříme o pravých kruzích, tj. nevytvořených lidmi a jestliže vyjdeme z předpokladu, že je vytvořila jiná inteligentní stvoření. Za prioritní považuji vyloučení agroformací, které vytvořili falsifikátoři, těch nejvíce zjevných. To jednak nelze přesně zajistit pokud nevíme, kdo je za jevem agrosymbolů, které kruhy jsou falešné a které pravé, protože to vyplývá z logické souvislosti, když totiž nevíme jak vznikají a kdo je tvoří, nemůžeme je také náležitě třídit, spíše souhlasím s tím, že je třeba zkoumat všechny efekty, ke kterým dochází následně. Uvažuji také, že je třeba vzít v úvahu sociologické jevy: jak k tomu přistupuje obyvatelstvo, jaká je pravděpodobnost, že je sami vytvářejí, zkoumat tyto kruhy z jiného úhlu pohledu, tzn. ověřovat, jestli sami lidé toužící po vzniku kruhů mohou sami ten jev nějakým způsobem generovat na principu psychoindukce, co vyvolává intensitu a opakování jevu.

- A tedy kdo za tím stojí?

- Jestliže přistoupíme na to, že je to jev inteligentní a pravdivý, lze vyjádřit hypotézu, že máme co dělat s jevem přirozeným, přírodním, který vypadá inteligentně, protože všechny ty vzory se skutečně vyskytují v přírodě a mechanismus jejich vzniku v agroformacích teprve poznáme. Druhou obyčejnou hypotézou je to, že je to jakási forma Inteligence: Obyvatelé kosmu nebo lidé nebo ještě jakási jiné formy existence. Naopak je třeba spojit tento jev s fenomenem UFO a zkoumat z toho úhlu pohledu, protože jenom pozorování UFO a jejich věrohodnost jsou schopné potvrdit věrohodnost těchto agroformací.

Jak je vidět získávají teorie Krzysztofa Piechoty nové stoupence.

A dále:

Mgr Wiktoria Leśniakiewicz (historička, ekoložka, členka CBUFOiZA-Beskidy w Jordanowie, woj. małopolskie) – Já vidím vztah mezi agrosymboly a měsícem, ve kterém vznikají. Při pohledu na piktogramy, které se objevily v Čechách lze zjistit, že právě mají podobu znaku zodiakálního znamení, pod kterým vznikly. A tak zde mám např. Raka a obdobu Raka v agroformaci, která se objevila v červenci. Máme zde Panu a její obdobu, která se objevila na konci vegetace, čili v srpnu-září. A máme zde následně souhvězdí, které rovněž připomíná Panu…

- A ten piktogram?

Souhlasím s tím, že to také připomíná souhvězdí. Ty dva kruhy v obilí vznikly 20.června 1998 a ostatní 4.července téhož roku a proto to jsou Blíženci – Kastor a Pollux a zbytek Rak. Je však málo materiálu, aby bylo možné potvrdit, že je v tom jisté pravidlo. A teď vážně, pohled na agroformace se zoomorfní tematikou mi přivádí na mysl obrysy z planiny Nazca. A zde souhlasím s panem Andrzejem Kraśnickým, který tvrdí, že ty vzkazy pocházejí od kosmických bytostí a jsou určeny kosmickým bytostem, což vyplývá zejména z filmů Stanisława Barského. Ty filmy jsou pěkným potvrzením této hypotézy. Jestliže tvrdíme, že „Grabados“ z Nazca nebo Pisco jsou vzkazem pro kosmické bytosti, potom jím mohou být i agroformace.

Při porovnání geologických terénů jsou naskanské „grabados“ vytvořené na pustém podkladu, evropské naproti tomu v travách. Je to pouze otázka podloží. V libyjské poušti vznikají kruhy v písku, v Arktidě a na ledovcích vysokých hor na sněhu a dokonce i v pískách dna oceánů v Keni v době odlivu kdy Indický oceán ustoupí o 1,5 až 2 km od pobřeží a potom po 6 h zůstává viditelný přes vodu, což jsem slyšela od tamějších obyvatel. Zůstává více odůvodněná otázka: komu jsou určeny piktogramy trvalé a komu dočasné?…

- No právě?

- Oba s mým bratrem se domníváme, že záhada piktogramů má své rozluštění v historii, která je klíčem k současnosti a budoucnosti. A přitom klíčem je historie a paklíčem je Čas…

Red. Janusz Zagórski (novinář, ufolog, člen FNC ve Wrocławi, organizátor a animátor UFO Fora a Fora Kręgów Zbożowych a také Fora Niezwykłych Wynalazków – postać kultowa w dolnośląskich środowiskach kulturotwórczych, kultovní forma v dolnoslezských kulturotvorných nalezištích) – Na místě zápasu zůstaly dvě základní hypotézy pokud jde o původce. Jedněmi z nich jsou lidé, víme jak dokáží mnoho věcí, hezkých a zajímavých, ačkoli je na to třeba čas, vybavení a dovednost, ale nás zajímají ti druzí původci, čily neznámá Inteligence, jakési formy inteligentní energie, a to je ten druhý původce, a co se toho týče nemáme žádné pochybnosti. Potíž spočívá v tom, že nestačíme vše rozlišit, zda v daném případě piktogram vznikl díky těm inteligentním energiím nebo díky šikovným inteligentním lidem, zvláště mladým, kteří mnoho dokáží. I to je největší úkol, který si jako badatelé musíme dát. A velmi by se nám k tomu hodila pomoc vědy, ostatně Robert Leśniakiewicz to dnes v diskusi připomněl. Jak do toho nevtáhneme badatele, vědce, kteří mají odpovídající vybavení, postupy, systematiku, velmi těžko se nám podaří to vše dokázat. Ačkoli pokud jde o to, že vzniká celá skupina lidí, kterým postačí přímé svědectví v kruzích, piktogramech, kteří vidí UFO, pro které je to dostatečným důvodem, že piktogramy vznikly nějakým způsobem v souvislosti s UFO.

Wylatowo poskytuje ještě jednu závažnou věc, totiž – existuje věrohodný svědek, kterému všichni věří a jehož důvěryhodnost nikdo nevyvrátil - Jerzy Szpulecki. To on viděl v r. 2000 ke konci června náhodou celý „tanec“ UFO, „tanec“ energetických koulí, důkladně popsal jakým způsobem to probíhalo a druhý den v místě kde „tančila“ ta světelné struktura, přesně na tom místě byl první wylatowský piktogram. A ze světové literatury víme, že inteligentně se chovající energetické koule, nebo dokonce jakési celé struktury té energie viditelné jako světlo, tj. pro nás světlo, jsou tím bezprostředním původcem. Jestli to vysílá kosmická loď, která přihází z jiného rozměru, nebo to jsou dopravní prostředky z hlubin Země – to nemůžeme v této etapě rozhodnout, to jsou všechno oprávněné hypotézy. A možná za tím stojí více kosmických kultur, které jsou rozmístěné na různých místech ve vesmíru…

Mgr Marek Turski (ufolog, předseda Klubu Zjawisk Forteańskich w Łodzi) – Za agroformacemi jsou určitě síly související s jevem UFO, protože kruhy v obilí jsou vytvořené technikou nedostupnou lidem, kteří na tom místě pracují. Technikou nedostupnou celé naší civilizaci. Anebo možná dostupné nějakému rozumu vyvinuvšímu se na Zemi, např.skupině lidí žijících na Zemi, ale takové, která vlastní vyšší techniku, nějaké jiné rozumné bytosti, Dinosauroidi atd. Nebo ještě jiná možnost, ten rozum může mít formu nepersonifikovanou, - může to být rozum ve formě jakéhosi superkomputeru, umělého mozku, který ty jevy generuje a vyvolává v našem časoprostoru. Domnívám se, že v oblasti Země a sluneční soustavy, tedy že to nemá původ mimo soustavu, naproti tomu jaký účel má vytváření kruhů v obilí? Zde mohu pouze zopakovat názor Roberta Lieśniakiewicze, tj. přilákat badatele do kruhů a zkoumat je pomocí jakýchsi energií, protože někdy totiž nastávají takové situace, že lidé, kteří intensivně zkoumají agroformace, lidé typu Barského nebo jiní badatelé u sebe později doma pozorují různé psychotronické nebo jiné jevy. Jev jakoby lokalizoval tyto badatele, abych tak řekl zachytí je, a později je sužuje, což může být potvrzením té myšlenky. My zkoumáme kruhy, ale ONI nás také… Ta síla chce přilákat hlavní badatele a potom se jimi zaobírat, ale to je nápad Roberta, neboť si vzpomínám, že něco podobného publikoval…

Nu co, děkujeme vám za vážnost … a za odvahu vystoupit se svými názory, protože je třeba odvahy ke sdělování myšlenek a idejí, které ortodoxní věda považovala, považuje a bude považovat za kacířství a stejně v minulosti jako v současnosti se jim bude vysmívat pomocí tvrdohlavého vědeckého betonu v sloupcích různých tiskovin, tzv. populárně vědeckých, v nichž je více chtění „pravých“ vědců, kteří nemohou popřít jevy a proto se snaží za každou cenu je ignorovat, a když to nepomáhá tak zesměšnit stejně jako ty kdo mají odvahu je zkoumat, posouvají se ve svém zaujetí k hranici všedního, obyčejného hrubiánství… což bylo i naším údělem, ale to je téma jiného druhu.

Konečné závěry byly následující:

• Agroformace jsou reálným jevem a jako takový je musí zkoumat ufologové po celou dobu jejich objevování se na území naší země i za jejími hranicemi.

• Do zkoumání agroformací je třeba zapojit svět vědy – kompetentní vědce, zařízení, výzkumné postupy a nejnovější vědecké teorie.

• Při zkoumání agroformací je třeba věnovat zvláštní pozornost historii území, na kterém dané agroformace vnikly. Archeologické, paleozoologické, geologické aj. odkryvy, které mají vztah k minulosti daného regionu, protože mnohé ukazuje na to, že historie může být klíčem k pochopení tajemství vzniku agroformací a činnosti CIZINCŮ na daném území.

• Je třeba zintensivnit činnost s cílem ověřování pravosti agroformací, protože se objevuje stále více falsifikátů, které zavádějí do věci nepotřebný chaos a dodatečně ji zatemňují.

• Je třeba organizovat a upevňovat mezinárodní spolupráci při zkoumání agrosymbolů a jevů UFO a to jak na úrovni jednotlivých badatelů tak i výzkumných organizací v oblasti předávání informací o pozorovaných jevech, vstupních i výstupních materiálů z jejich zkoumání, konečných návrhů a jejich realizace, společných výzkumů agroformací v Polsku a v jiných zemích.

• Doporučuje se odhalování a demaskování falsifikátů a podvodníků souvisejících se zkoumáním agroformací,vytvářejících fakta a důvody s cílem zesměšnit, ignorovat nebo popírat agroformace a jejich badatele v očích médií a společnosti.

Na zakončení bychom touto cestou rádi poděkovali organizátorům fora a také, a vlastně především, ctěnému publiku, které přece jen, tak jako Leszek Owsiany, překonalo někdy i stovky kilometrů, aby si vyslechlo to co jsme chtěli říci a nejednou se s námi podělilo o své postřehy, úvahami a nejednou pro nás velmi cennými informacemi.

Forum skončilo podle úmyslu organizátorů ve 22 h. Naše tři skupiny Centra: matiza, focusa a Caspera projely Wroclawí a pokračovaly po dálnici směrem na Kraków. Noc byla nádherná, mrazivá pod jiskřivými hvězdami a vycházejícím měsícem. Kolem 23 h, kdy jsme byli někde mezi Wroclawí a Wiązowem přeletěl po obloze velký, zeleným světlem svítící meteor, který se rozzářil na pozadí vycházejícího souhvězdí Oriona. Považovali jsme to za dobré znamení pro naši další činnost. Ve 2.30 h jsme přijeli domů. A ráno jsme se dali do sestavování této zprávy, se kterou jsi se čtenáři právě seznámil.

Jordanów, 20.10.2003.

Wiktoria Leśniakiewicz, Robert K.Leśniakiwicz

překlad Jiří Kult
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1316

Zobrazeno: 1278

Zobrazeno: 1316
Články tematicky související
Název Rubrika
Podrubrika
Autor
II. CELOPOLSKÉ FÓRUM O KRUZÍCH V OBILÍ - 1.část Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
lesniakiwicz
…a komiks se stane zdrojem života Aréna
Média
Dalibor Novák
První paprsky 6. slunce vysuší záplavy v lidských srdcích… Současnost & filosofie
Proroctví
Dalibor Novák
Sezóna kruhů 2002 začala v řepce Záhady
Kruhy v obilí, ledu a všem možném...
Dalibor Novák
TŘI TRAGICKÉ ASPEKTY ZÁPADNÍ CIVILIZACE A CESTA VEN Aréna
(R)Evoluční teorie
Dalibor Novák
Je to oficiální… Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Dalibor Novák
A K L I M A T I Z A C E Současnost & filosofie
Aklimatizace & spirituální proměna
Petr Novák
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001