v této rubrice
ve všech rubrikách
POJEDNÁNÍ O METAPSYCHICE
Rubrika: Záhady
Podrubrika: Psychotronika
Autor: Jiří Kult
Vloženo: 23.09. 2004
Počet reakcí: 2
Počet přečtení: 4326
Pod názvem Pojednání o metapsychice, s podtitulem Metody a výsledky vědeckého výzkumu parapsychologických jevů vyjde v nejbližší době v pražském nakladatelství Volvox Globator překlad francouzského díla Traité de Métapsychique, jehož autorem je významný francouzský vědec a nositel Nobelovy ceny Charles Richet.

Tento obsáhlý spis byl sice napsán v první polovině dvacátého století, ale přesto je podle slov Dr.Huberta Larchera, ředitele Mezinárodního metapsychického institutu v Paříži, stále základním dílem francouzské parapsychologie. To bylo zřejmě i důvodem, proč tato kniha vyšla v r. 1994 už ve třetím vydání.

Charles Richet byl lékařem, profesorem na Pařížské lékařské fakultě, členem francouzské Lékařské akademie, francouzské Akademie přírodních věd, vedoucím fysiologické laboratoře, autorem řady objevů v oboru medicíny a nositelem Nobelovy ceny za významný lékařský objev alergického působení škodlivin na živý organismus. Byl to tedy zkušený vědec a experimentátor. Zpočátku dost skeptický vůči paranormálním jevům, vytvořil k jejich zkoumání badatelský tým složený z významných lékařů, psychologů, fyziků a dalších přírodovědců a známých osob, s jejichž jmény se setkáme na stránkách jeho díla. Mnozí čtenáři možná s velkým překvapením zjistí, že právě tito slavní vědci, známí ze školních učebnic svými významnými objevy ve fyzice, chemii, medicíně a dalších vědách, usilovně zkoumali pomocí přesných vědeckých metod také paranormální jevy ve snaze dokázat, že se jedná o iluzi, omyl nebo klam, aby nakonec sami potvrdili reálnost těchto jevů.

Na charakteru díla se výrazně projevily autorovy vědecké zkušenosti a jeho působení jako universitního profesora. Dílo je to svým pojetím vědecké, založené především na experimentu a pozorování za podmínek často až neuvěřitelně přísných. Autor klade důraz na přesné zjištění faktů a ověření jejich reality, na kritické hodnocení výsledků a jejich přesnou dokumentaci. Nesnaží se v této fázi výzkumu vytvářet za každou cenu jakékoli hypotézy k vysvětlení jevu. Často zdůrazňuje, že realita daného jevu byla jasně prokázána, je však třeba spokojit se prozatím s pouhým konstatováním, že jev je sice skutečný, ale vzniká dosud neznámým způsobem. Po stránce uspořádání textu, logického vyvozování důsledků ze zjištěných skutečností i z hlediska formulace myšlenek lze na dílo pohlížet jako na příkladně didaktické. Kniha je doplněna bohatými literárními odkazy a poznámkovým aparátem jak je běžné u vědeckých pojednání. Dílo je určené odborníkům, ale přitom je napsáno takovým způsobem, že je zcela srozumitelné i laikům, kteří o tomto oboru mají jen povrchní znalosti.

V českém překladu byl ponechán ne zcela běžný termín metapsychika včetně jeho odvozenin, a to v prvé řadě z úcty k autorovi a jeho dílu. Charles Richet toto označení sám zavedl pro novou vědu s jasně vymezeným předmětem zkoumání, založenou na přesném experimentu a pozorování. Chtěl ji tak zřetelně oddělit od některých spekulativních přístupů okultismu.

Metapsychiku definuje jako vědu, jejímž předmětem zkoumání jsou mechanické nebo psychické jevy vyvolávané zdánlivě inteligentními silami nebo neznámou schopností skrytou v lidské psychice.

Jak je tedy zřejmé, kryje se takto chápaný pojem metapsychika do značné míry s termínem parapsychologie, který je běžný v současné české, anglické, německé ale i francouzské literatuře.

S tím souvisí i výraz psychotronika, který prof.M.Nakonečný ve svém díle Lexikon magie vymezuje takto: V podstatě nový název pro parapsychologii,… v psychotronice je kladen důraz na objektivní studium paranormálních fenoménů a stranou je ponechán výzkum médijních jevů, „poltergeistů“… filosofickou základnou psychotroniky byl původně dialektický materialismus.

A to je druhý důvod proč byl v překladu ponechán výraz metapsychika. Autor totiž ve stejné míře jako ostatní paranormální jevy experimentálně zkoumá i jevy vyvolávané médii, tj. telekinetické působení na okolní předměty a zejména výrony tzv.ektoplasmy a její formování ve fantomy.

V úvodu knihy je obsáhlá předmluva Dr.H. Larchera, ve které úspěšně začlenil metapsychiku a dílo Ch.Richeta do kontextu vývoje vědeckého poznání. V příloze je text přednášky Ch.Richeta o metapsychice před jeho odchodem na odpočinek a dále jeho životopis. Dílo je doplněno množstvím fotografických snímků, z nichž některé byly převzaty z výborného díla Materialisationsphaenomene (Jevy materializace), jehož autor, mnichovský lékař Dr. von Schrenck-Notzing byl známým badatelem a blízkým spolupracovníkem Ch.Richeta.

Charles Richet rozlišuje metapsychiku subjektivní a metapsychiku objektivní.

Do subjektivní metapsychiky řadí jevy, které označuje jako jevy kryptestetické (zjišťování skrytých skutečností) a zahrnuje sem jednak telegnosi, poznání jevů prostorově vzdálených, jasnozření, telepatii a jednak prekognici (proskopii), poznání jevů budoucích, předtuchy, předvídání. Věnuje pozornost i poznání jevů minulých, tedy retroskopii. Všechny tyto jevy mohou být buď spontánní, samovolné anebo vyvolané experimentálně. Dochází k nim buď v normálním bdělém stavu nebo ve stavu změněného vědomí, při meditaci, při usínání, ve spánku, v hypnose, v transu. Autor zkoumá různé jiné spiritistické jevy, které vyvolávala tzv. média, jako je např. automatické písmo nebo tzv. xenoglosie (mluvení médiu neznámými cizími jazyky). Věnuje pozornost i zření do křišťálové koule, práci s virgulí, jasnozření a předvídání smrti nebo tragických událostí. Jedna kapitola je věnována velmi zajímavému tématu metapsychiky zvířat, kdy domácí mazlíčci byli pozorovateli nebo dokonce i aktéry paranormálních jevů.

Do objektivní metapsychiky zahrnuje telekinesi, tj. pohyby předmětů bez doteku a různé zvukové projevy vyvolávané médii při experimentech, levitaci (vznášení se osob), bilokaci (výskyt osob na dvou místech současně), jevy v tzv. strašidelných domech a zejména materializaci, výronu tzv. ektoplasmatické látky vycházející obvykle zdánlivě z těla média a jejího formování do hmotné podoby (mlžné obláčky, závoje, fantomy).

Zvláště zajímavé jsou přesné popisy laboratorních experimentů s materializacemi, které probíhaly pod přísným dohledem skupiny (zpravidla velmi skeptických) vědců a za experimentálních podmínek až přehnaně přísných, kdy byl jakýkoliv omyl nebo dokonce podvod vyloučen. Uvádí, že spolu s ostatními badateli byl po desítky let opakovaně svědkem jevů, z nichž mnohé se naprosto vymykaly jejich vědeckému chápání a zcela odporovaly všem jejich lékařským a přírodovědeckým znalostem a zkušenostem. Podle jeho slov tyto jevy nelze nazvat jinak, než jako zázraky, a přesto nemůže být nejmenších pochyb, že to byla skutečnost, pro kterou však chybí jakékoliv racionální vysvětlení.

V souvislosti s těmito experimenty uveďme následující úvahu. V dnešní době se často hovoří o tzv. „stříbrňácích“, které pozorují některé osoby zejména v souvislosti s jevy UFO a které považují za mimozemšťany. Nabízí se myšlenka, jestli se jak u těchto „stříbrňáků“, tak i v případě různých zjevení více nebo méně zřetelných, často „mlžných“ bytostí popisovaných lidmi už v dávných dobách, zjevování se „duchů zemřelých“ při seancích spiritistů a fantomů vyvolaných při experimentech s ektoplasmou nejedná vlastně o jeden a týž jev.

Přestože Ch. Richet experimentálně potvrdil realitu mnoha jevů, uváděných spiritisty, odmítá jako nepravděpodobnou hypotézu, že duch zemřelého kdesi přežívá a navrací se na zavolání, aby sdělil nějaké banality. Analyzuje tuto hypotézu a nabízí jiná možná vysvětlení. Dodává však, že v mnoha zkoumaných případech by zcela paradoxně právě tato nepravděpodobná spiritistická hypotéza mohla poskytnout to nejjednodušší vysvětlení pozorovaných jevů.

Po přečtení této knihy snad pochopíme myšlenkovou hloubku motta, které uvedl autor v úvodu:

Vše to, o čem jsem si myslel, že je nemožné, existuje.

Do rukou českého čtenáře, který neovládá krásný francouzský jazyk se tak díky péči nakladatelství Volvox Globator poprvé dostává český překlad tohoto základního a velmi inspirativního díla významného francouzského vědce, myslitele a humanisty Charlese Richeta.

JUDr. Jiří Kult

kult.jiri@worldonline.cz
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 878
Články tematicky související