v této rubrice
ve všech rubrikách
POSTUPY PŘÍRODNÍ MEDICÍNY OZNAČENY ZA OKULTNÍ PRAKTIKY
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Alternativy vs. stát
Autor: red
Vloženo: 26.01. 2005
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 3731
Toto neskutečné stanovisko vydali představitelé církve. Také odpůrci pokusů na zvířatech a podobná hnutí jsou již roky cílem všech možných útoků. I za tímto se skrývají zájmy medicínsko-farmaceutické lobby.

Italští biskupové vyvolávají strašidlo inkvizice.

V říjnu minulého roku oznámila média, že na CEI (italská konference biskupů) byl vydán dokument týkající se "zdraví", který varuje před používáním přírodní medicíny, protože zavádí metody s "neznámým účinkem".

Od biskupů jsou pranýřovány konkrétně tyto metody přírodní medicíny: léčba bylinami, akupunktura, homeopatie, reflexní terapie, irisdiagnostika, pokládání rukou, reiki a shiatsu, zatímco biskupy je doporučena medicína se "známými účinky", tedy oficální medicína vycházející z pokusů na zvířatech.

Aby toto na první pohled neuvěřitelné stanovisko mohlo být lépe vtlučeno katolíkům do hlavy, biskupové ve svém dokumentu klasifikují přírodní medicínu za "lékařské postupy, které se nezakládají na anatomii, fyziologii, patologii a terapii", a které jsou v mnoha případech doprovázeny okultistickými praktikami!

Také je všem katolickým zdravotním institucím doporučeno, aby přísně posuzovaly tyto terapie před tím, než je přijmou do svých léčebných postupů. Toto je jasná manipulace s dobrým myšlením všech věřících, která velice připomíná inkvizici již z toho důvodu, že je přírodní medicína označena za okultismus, zatímco milióny věřících svěřuje do výhradní péče oficiální medicíny zodpovědné za časté poškození zdraví a úmrtí, a o které se vedou ve vědeckých kruzích spory, protože vychází z pokusů na zvířatech - nespolehlivé metody podávající chybné výsledky.

Proč vydali biskupové takový absurdní dokument, který zcela nesporně do jejich kompetence nespadá, protože nemá nic co do činění s náboženstvím a prošpikovali ho nepravdami? Nevole italských lékařů, kde ze 300 000 používá 40 000 přírodní medicínu, byla enormní. Itálie, kolébka Vatikánu, je jistě dobrým místem k rozšiřování takových lží. Skutečnost je taková, že dokument byl vydán za účelem očernit přírodní medicínu v době, kdy v Itálii vznikala různá sdužení podporující svobodnou volbu způsobu léčby, a která biskupům nebyla právě příjemná.

"Pokud chtějí chránit své náboženství, neznám nikoho kdo by se při aplikování shiatsu stal budhistou", říká tímto dokumentem postižený Roberto Antonangeli, který je zodpovědný za italskou organizaci sdružující vyznavače orientální medicíny. Prof. Romanato Forleo, člen italské národní komise pro bio-etiku, je úplně jiného názoru: "Církev dělá dobře, že chrání svět před přetechnizováním na jedné straně, ale i chrání svět před bujením nové formy čarodějnictví na druhé straně."

Slova Prof. Forlea ("Corriere della Sera" z 21. října 2000) jsou příznačná a říkají mnohem více, než si myslíme. Především protože komise pro bio-etiku strkají ruce do vivisekce a rozšiřují o ní "etické" mínění. V mnoha zemích Evropy jsou již delší čas takové výbory nebo komise; jsou sestaveny z osob pozitivně smýšlejících o pokusech na zvířatech a veřejnosti sypou písek do očí.

Faktem však zůstává, že biskupové zavrhují evangelium, protože když označili praktiky přírodní medicíny za okultismus, odsoudili také Ježíše uzdravujícího pokládáním rukou, což se dá v moderní terminologii označit za jistou formu biotronického působení. Musíme se ptát, jaký důvod byl k vydání takového stanoviska, které předepisuje medicínu pocházející z vivisekce a prokazatelně poškozující lidské zdraví. K lepšímu porozumění tohoto problému musíme vědět, že v červnu roku 1989 vydala AMA - American Medical Association) mezinárodní směrnice pod označením "Strategie AMA", které byly rozeslány všem lékařům a organizacím pro vivisekci, aby uskutečnili předepsané strategie. Jde o to neutralizovat všem prostředky hnutí proti pokusům na zvířatech a vtlouci lidem do hlavy, že vivisekce je pro blaho člověka absolutně nezbytná věc. (Konkrétní obsah "Strategie AMA" pro diskreditaci organizací za práva zvířat najdete v následujícím článku.)

AMA se nezastavila ani před najímáním osob z tisku, rádia a televize, aby rozšiřovali důvěryhodné informace o nutnosti pokusů na zvířatech v biomedicínském výzkumu, a také navrhla rozvíjet různé propagandistické programy u různých částí obyvatelstva, mimo jiné také u náboženských sdružení. Nelze také vyloučit, že i italští bikupové se stali součástí programu AMA; což se také v průběhu devadesátých let dokázalo, protože AMA rozšířila své směrnice do Evropy.

A nechybí jasné důkazy. Existují sekty, které podporují pokusy na zvířatech a míchají dohromady doktríny i náboženství. Jedná se o psychologické metody nátlaku pro získání dalších obhájců pokusů na zvířatech podporující vivisekční lobby.

Slovo "okultismus" ve spojení s "magií", "čarodějnictvím", "fanatismem" a "fundamentalismem" se používalo v osmdesátých letech pro různá sdružení odpůrců pokusů na zvířatech, ekologické organizace, vegetariánské organizace a v devadesátých letech tomu bohužel není jinak. Účelem je dokázat, že představitelé těchto hnutí škodí lidem, používají různé mystifikace, lži, překrucování, podvody za účelem uskutečnit své nekalé úmysly. Mluví se také o krminalitě a terorismu ve jménu životního prostředí. Zástupci takových organizací byli označováni nejprve do pádu berlínské zdi za "Marxisty", později za "nacisty", i když se jednalo i o osoby, které neměly nikdy co do činění s politikou.

V roce 1992 zveřejnil francouzský filozof Luc Ferry těžká obvinění vůči ochráncům přírody a tvrdil, že názory Greenpeace se odvolávají na Hitlerovy zákony z roku 1935. Ve stejném roce označily noviny ve Švýcarsku odpůrce pokusů na zvířatech za nacisty, protože kritizují "vědecký pokrok", který je podle jejich mínění "zdrojem škod a neštěstí". Obvinění byla přizdobena výrazy jako "fundamentalisté" a "fanatismus".

Ve stejném roce zveřejnili dva američtí výzkumníci Arnold Arluke a Boria Sax "studii" s titulem "Ochrana zvířat a Holokaust", kde se snaží dokázat, že ochránci přírody a odpůrci pokusů na zvířatech sympatizují s nacismem a následují jeho zavrženíhodnou filozofii! Tato tvrzení jsou z hlediska seriózní literatury nesmyslná, vyvíjí však tlak na veřejnost, protože jsou lidé ochotni uvěřit všemu, co se jim předloží.

Již v roce 1989 rozšiřoval německý tisk děsivá tvrzení dominikánského mnicha Petrse Basiliuae Straithofena, že ochránci zvířat se svojí kritikou na chemický průmysl, chovatele zvířat a vivisekci rozšiřují "psychologický teror".

Je patrné, že ochrana přírody, stejně jako ochrana zvířat a ochrana všeobecného zdraví (odpůrci vivisekce) narušují zájmy různých lobby. Pro nedostatek podstatných argumentů se pokouší snižovat práci různých organizací. Často se provádí dezinformační kampaně nejen proti určité kritice, ale také proti osobám zasupujícím tato hnutí za použití všech prostředků (včetně právních). Současně se vydávají různé články vyzdvihující blaho zvířat, kde se mluví o tom, že netrpí a vyzdvihává se nutnost provádět výzkum na zvířatech, aby bylo možno léčit lidské nemoci. Nejedná se o nic jiného, než o zaplacenou propagandu, která se na jedné straně opírá o pomluvy různých organizací a o zavádějící eticko-vědecké tvrzení na druhé straně. Jde o uskutečňování "Strategie AMA", která se zakládá pouze na pomlouvání a lžích, protože pro obhajobu vivisekce chybí skutečné vědecké a etické argumenty.

Katolická církev se také aktivně podílí na této diskriminaci. V roce 1991 kardinál Giacomo Biffi z Bologně s klidem prohlásil, že antikrist je "ochrana životního prostředí a pacifismus", zatímco v roce 1993 se časopis "Studi cattolici" vyjadřuje o ochráncích zvířat a vegetariánech jako o sadomasochistech, násilnících a agresorech. Aby tuto tezi učinil hodnověrnou, přizval si jmenovaný časopis psychoanalytika, Sanda Gindroa, který zapomněl, nebo snad nevěděl, že podle různých náboženských pramenů byl Ježíš vegetarián a ochránce zvířat.

V posledních deseti letech vypukla polemika o novém katolickém Katechismu, kde se doslovně můžeme dočíst, že: "Zvířata by se neměla stát objektem lásky, protože ta je vyhrazena jen člověku", ale i: "Pokusy na zvířatech jsou, pokud se provádí v rámci rozumných hranic, morálně akceptovatelné praktiky, protože přispívají k uzdravení nebo zachránění lidského života". Nejenom laici, ale také četní představitelé duchovna protestovali proti těmto normám; odporují každé etice a vědě. Čtvrtý Františkánský řád v roce 1992 prohlásil: "Satan je ukrytý ve Vatikánu!"

K tomuto se navíc papež v průběhu jedné audience, kterou poskytnul 40 výzkumníkům, protože se v roce 1982 účastnili týdenního studijního pobytu na papežské Akedemii věd, pozitivně vyjádřil k vivisekci, protože "zvíře je ve službách člověka". Je velice svérázné, jak papeži a preláti mají v otázkách medicíny a vědy poslední slovo, a vivisekci dávají moc, kterou nemá: že zachraňuje lidské životy! Navíc tak odporují původnímu Katechismu, kde Ježíš zdůrazňoval respektování zvířat. Navíc na konzilu v Nice (v roce 325 n. l.) byly vyškrtnuty "nepohodlné" pasáže o lásce a pozornosti vůči zvířatům, stejně jako pasáže o zdrženlivosti v jezení masa. (L´Evangile des Douze ou de la Vie parfaite, Le Courrier du livre, Paris.)

Diskuze se netýká postoje náboženství vůči zvířatům jako takového, ale stanoviska prelátů. A musíme se ptát, zda-li tyto stanoviska jsou výsledkem jejich osobního přesvědčení nebo výsledkem tlaku, který na ně byl činěn před rozhodnutím o jejich zvolení. Je patrné, že jsou politici, vlády, novináři, představitelé náboženství a další individua slepě následující směrnice AMA. Je zajímavé, že mnoho těchto osob a institucí říká to samé, aniž by se znali nebo byli v nějakém úžším kontaku. Je tedy patrné, že existuje mezinárodní organizace pro vivisekci, která je činná v mnoha zemích; jejím cílem je poškozovat dobré úmysly všech zainteresovaných lidí v otázce kritiky pokusů na zvířatech a s pomocí idiotských, ale účinných praktik je znemožňovat. Infiltrace do těchto organizací je jednou z mnoha jejich strategií.

Jeden z ukázkových případů se odehrál v roce 1993, kdy ILÄAT (Mezinárodní liga "Lékaři pro zrušení pokusů na zvířatech") pořádali tiskovou konferenci, které se účastnila Milly Schär Manzoli spolu s Maxem Kellerem (autoři knihy Holocaust, která obshauje okolo 300 dokumentů podepsaných výzkumníky, odkrývá obchod s laboratorními zvířaty, lobby vivisekce, atd. - byla již napadena zdravotnickými úřady a výzkumníky financovanými chemickým koncernem v Basileji). Objevil se zde člověk jménem Maes, který se představil jako zaměstnanec televizní stanice ZDF. Vystupoval velmi seriózně a požádal o interview, které bylo pořízeno na videozáznam v celkové době trvání dvou hodin. Jaké však bylo překvapení, když v "Radio 24" se tento muž objevil v pořadu, kde Milly Schär a Maxe Kellera označil za neo-nacisty, kteří se skrývají za etiketu ochránců zvířat! Mimo jiné také řekl, že kniha "Holocaust" propaguje okultní medicínu. O pár dnů později zveřejnil německý časopis "Allgemeine Jüdische Wochenzeitung" článek od tohoto člověka s názvem, kde se odkazuje také na knihu Holocaust a píše mimo jiné, že tato kniha obsahuje tvrzení, které ukazují, že nejde o ochranu zvířat, ale o propagaci obskurního obrazu světa a teorie spiknutí. Milli Schär a Max Keller byli označeni za politické extrémisty. Je také zajímavé, že ve švýcarských novinách vyšel v rubrice "dopisy čtenářů" dopis podepsaný Enrico Veraldi (mluvčí švýcarského oddělení pro zdraví a výzkum), který obsahoval stejná nařčení jako v článcích pana Maese. Veraldi cituje bez skuprulí Maese. Titul dopisu zněl "Za maskou ochrany zvířat".

Je třeba zdůraznit, že kniha Holocaust obsahuje mimo zdokumentovaných a výzkumníky podepsaných pokusů na zvířatech také vyjádření některých lékařů, kteří se shodují, že pokusy na zvířatech z vědeckého hlediska selhaly. Autoři se nikdy nezabývali politikou a vedou nepolitickou organizaci.

Později se ukázalo, že dotyčná osoba nikdy nebyla u ZDF zaměstnaná a televizní technika a kameramani byli pronajati od švýcarské televize, která nikdy neslyšela o muži se jménem Maes.

Tento článek byl převzat z OHZ se souhlasem autorů.
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1075
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001