v této rubrice
ve všech rubrikách
ILLUMINÁTI
- NADVLÁDA NAD SVĚTEM NEBO DOKONALÁ LEŽ?
Rubrika: Aréna
Podrubrika: Média
Autor: Jaroslav Demeter Ptáček
Vloženo: 18.03. 2008
Počet reakcí: 5
Počet přečtení: 9708
Jaká byla role "Illuminátů" při teroristickém útoku proti USA 11. 9. ?

George Washington, F. D. Roosevelt, George Bush - o těchto pánech se říkalo, že jsou v řádu "Illuminátů". Co je skutečnost a co fikce, které jsou nám předkládané ve filmech a v knihách? Existoval nebo existuje řád "Illuminátů"? Ano, jistěže existuje. Tajemnost - to je to, co běžného čtenáře přitahuje na hermetických řádech. Podobně, jako se dnes spekuluje o řádu "Illuminátů", se spekulovalo i o řádu Golden Dawn, jehož členem byla tehdejší umělecká a politická elita. Všechny tyto spekulace však rozklíčoval Chic Cicero a Sandra Tabatha Cicerová, kteří vydali učebnice tohoto řádu. Z dnešního pohledu by se učení tohoto řádu nechalo zařadit do "škatulky", které se dnes říká New Age. Ale jak to je se řádem "Illuminátů" a jaký vliv má na chod světové politiky?


ILLUMINÁTI V EVROPĚ
V roce 1623 vzniklo ve Francii hnutí, které se jmenovalo "Illuminés". Toto hnutí zde založila údajně skupinka lidí ze Španělska, konkrétně ze Sevilly. Slovem "Illuminés" se též označovalo hnutí faráře Pierce Guérina ze Saint - Georges de Roye. Původně se tato skupina jmenovala po svém faráři: "Gurinet". V roce 1634 se tato skupina propojila s hnutím, které vzniklo roku 1623. Pravděpodobně další skupina, která se označovala "Illuminés" a která neměla pravděpodobně žádnou návaznost na skupinu z roku 1623 ani na skupinu "Gurinet" vznikla asi v roce 1720 na jihu Francie. Krom jedné malé zmínky v knize "The Most Evil Secret Societies in History" jsem nenašel žádné věrohodné informace o této skupině.

Více informací máme o dalším řádu, který si říkal taktéž "Illuminati". Jedná se o "Řád perfektibilistů". Tento řád vystupoval pod více jmény exempli causa "Starobylí osvícení vizionáři bavorští", "Bavorští perfektibilisté" a taktéž "Illuminati". Tento řád vznikl 1. 5. 1776 a založil ho baron Adolf von Knigge a jezuita Adam Weishaupt z Ingolstadtu. Tento řád se pravděpodobně spojil se řádem zednářů resp. s lóží "Theodor" z Mnichova neboli "Theodor zum guten Rath". Píšu "pravděpodobně", protože řád barona Kniggeho a jezuity Weishaupta mohl i dál tajně fungovat. Zájem na tom, aby se připojil "Řád perfektibilistů" k zednářskému řádu "Theodor zum guten Rath" měla špička zednářského lóže v Mnichově. Toto lóže vyzvalo v roce 1777 samotného Adama Weishaupta, aby svůj "Řád perfektibilistů" připojil ke svobodnému zednářstvu.


ILLUMINÁTI V USA
A pak se začalo literálně spekulovat o tom, že uvnitř zednářů je další tajný kruh illuminátů. Něco jako tajná společnost uprostřed tajné společnosti. Tyto blamáže vznikly asi na základě vstupu řádu "Bavorských perfektibilistů" al "Illuminátů" v roce 1777. To, co těmto spekulacím nahrává, je fakt, že Spojené státy Americké byly založeny jen za dva měsíce po založení "Bavorských Illuminátů". Dne 4. 6. 1776 kongres schválil Prohlášení o nezávislosti - zrod USA. Spekuluje se o tom, že prezident USA George Washington patřil k řádu "Freemason". 17. 6. 1782 převzal Thomas Jefferson ve Virginii pečetě, které byly údajně zhotovené dle "Illuminátů". Tyto pečetě převzal na zednářské ceremonii. Další člen řádu "Freemason" F. D. Roosevelt nechal vytisknout tyto pečetě na jednodolarové bankovky, které se používají od roku 1933. Není zcela jasné jestli byl F. D. Roosevelt členem zednářů, "Illuminátů" či "Freemasonů". Jisté je pouze to, že se F. D. Roosevelt zajímal o hermetické vědy a že byl členem Hermetického řádu Zlatý úsvit (Golden Dawn). To, že bude F. D. Roosevelt prezidentem USA, mu předpověděl další člen tohoto řádu Abraham Stoker, který je znám jako spisovatel hororové literatury (Bram Stoker). Ovšem jestli to myslel vážně nebo žertem, to se pravděpodobně již nedovíme.


SVĚT BEZ NÁRODŮ
Dle samotného barona Kniggeho bylo v řádu "Illuminátů" v roce 1780 asi 2000 členů z celé Evropy. Ovšem pravda mohla být jiná - musíme vzít v úvahu, že v tu dobu již tento řád byl spojen tři roky se zednářskou lóží v Mnichově. Římskokatolická církev se začala stavět proti aktivitám Kniggeho a Weishaupta a jejich radikálnímu racionalismu. Knigge kázal o světě bez národů, bez států, bez církve, bez vlastnictví a dokonce bez institucích a bez rodiny. Rodinu považoval za přežitek. Když se podíváme na spekulace o tom, že řád "Illuminátů" by měl zakládat banky, úřady, průmyslové podniky, politické strany a podobně, tak by to ve své podstatě bylo proti jejich vlastnímu učení. Pro tyto názory byla skupina zakázána v roce 1784 Bavorskou vládou a označena za odbojnou organizaci. Z tohoto důvodu přišel jezuita Adam Weishaupt o své místo na inglostadské universitě, takže utekl do zahraničí.

O "Illuminátech", kteří jsou vyšší a nižší, píše František J. Vavák ve své práci "Z pamětí souseda a rychtáře Milčického", cituji (citace je ve staročeštině): "Vyšší; z těch někteří chodí v šarlatových pláštích, ozdobeni jsou zlatými řetězy, rozličných světských tovaryšství a řádů, bydlejí nejblíž od královských a knížecích dvorů, přijímají i vydávají listy do krajin a zemí, co za dobré a spravedlivé uznají a vydají, to musí býti dobré a spravedlivé, byť se to ani se zákonem Božím, ani s církví, ani starodávními právy, ani starými zemskými obyčeji, časem ani s svědomím nesrovnávalo; to každý za dobré uznati, přijmouti a proti tomu dost málo ozvati se nesmí. Kdyby se kdo všech od Boha a církve zapověděných hříchů dopustil, snáze bez trestu obstojí, než aby proti tomuto nařízení slovo promluvil. U těch žádná víra, žádné náboženství, žádné staré ustanovení, žádné klatby a závazky, žádná práva atd. nemá místa. Oni praví, že časové přinášejí a co časové přinášejí a rozum pochopiti, vyhledati a uskutčiti může, to že jest nejspravedlivější. Pryč prý s bláznovými starými vazbami, ustanoveními, zákony, výklady, učenostmi atd., to všecko vymyslili lidé na vazbu a zhoubu lidskou; osvícený člověka rozum nemá se tak šáliti, svoboda mysle lidské daleko jinam patří, než aby se tu na světě takovými vazbami, přístrachy a pohrůžkami, vírou vázáním, nebem těšením, peklem hrozením trápena a mučena byla; to již dávno vymyslili lidé a kněží na užitek svůj."

František V. Vavák se též v pamětech zmiňuje o nižších "Illuminátech", o kterých píše, cituji: "Jsou illumináti nižší a ti se vynacházejí téměř u všech stavů, v zámcích, v městech i vojenských hluků, zvlášť lidé mladší, kterým pobožnost jest trnem v oku, a kdo by jim zvěstoval bázeň neb kázeň, ten jest u nich každý blázen. Ti poznají se po tom, když, co ti první vydávají a nařizují, oni to chutně a vděčně přijímají, chválí a zastávají; když kostel jim daleko, Pán Bůh příliš vysoko; když modlitba je mrzí a chudými zhrzí; když tělo strojí a šlechtí, a duchem řídit se nechtí; když kázání v kostelích záleží v postelích; když i mše svatá jest u nich času ztráta; když i nešpory jsou jejich času škody; když hanebné plzkosti jsou jim v libé chutnosti; když na kněze nedbají a blázny jen z nich mají; když všecky zbožné ctnosti mají za škodné hosti; když starým se jen smějí a co chtějí, to klejí; když ne po práci, ale tehdy spějí, že víc činiti neumějí, co by činit chtěli."


STUPNĚ BAVORSKÉHO ŘÁDU ILLUMINÁTŮ
1. stupeň: Novic;
2. stupeň: Minervál;
3. stupeň: Illuminatus minor;
4. stupeň: Illuminatus maior;
5. stupeň: Skotský novic;
6. stupeň: Skotský rytíř;
7. stupeň: Kněz;
8. stupeň: Edopt;
9. stupeň: Regent.


MAGIE CHAOSU A LŽI
Člen na stupni číslo 2 (Minervál) měl mimo jiné úkol vyhledávat a kontaktovat další případné členy do řádu. Člen, který dosáhl stupně číslo 3 (Illuminatus minor) si musel vymýtit všechny svoje politické a náboženské předsudky. Člen na tomto stupni se učil údajně tajné metody řádu. Ovšem dnes již tyto metody nejsou až tak tajné, protože dnes již víme, že šlo ve své podstatě o "mix" různého učení pocházejícího většinou z východu. O čtvrtém stupni a o procesu tohoto stupně (Illuminatus maior) píše spisovatel Payson tato slova, cituji: " ... pomalý, propracovaný a zákeřný proces, během něhož je myšlení velmi důkladně, byť nepozorovaně, připraveno o dříve vyznávané principy a místo nich jsou v něm rozníceny blouznivé myšlenky na brzké dosaření pantví vznešené moudrosti ... ". V těchto slovech jako by byla určitá touha autora po senzaci, po tom, aby vyvolal v lidech strach. Avšak pokud se podíváme na rituály "Illuminátů" stupně 2, 3 a 4, tak zjistíme, že se jedná pouze o psychologii v praxi. Nebo snad považujete koncentraci na předmět, koncentraci na zvuk, stav "ne-myšlení", vymítací rituály etc, za něco, co rozkládá nepozorovaně osobnost člověka? Je třeba si uvědomovat, že všechny tyto řády nesoucí název "Illumináti", jsou řády chaos magické. A s trochou nadsázky si dovolím napsat, že praktikující chaos mág, pokud něčeho nedosáhne, tak stejně bude tvrdit, že toho dosáhl. Tomuto nasvědčuje i dopis, který napsal sám Adam Weishaupt. Tento dopis byl napsán až po roce 1784, kdy byl řád omezen a později zakázán. Pak byl zatčen zednář a profesor Cosandeye, zednář a profesor Renner, zednář a profesor Utschneider, zednář a profesor Grunberger. Dle jejich výslechů bylo patrné, že veškeré údajné tajné vědění, které se v řádu vyučovalo se omezovalo na sexuální praktiky, které v několika případech končily sebevraždou (viz Shelley Klein). A co tedy stálo v onom "záhadném" Weishaptově dopisu? Slova, které usvědčují zakladatele tohoto řádu z manipulaci a lži, cituji:

"Je velmi dobré vést vaše podřízené k víře, že všechny ostatní tajné společnosti, zvláště svobodní zednáři, jsou potají řízeny právě námi, aniž byste jim sdělovali skutečný stav věcí...
...Když se objeví nějaké pozoruhodné nebo významné skutečnosti, naznačujte, že jejich původcem je náš řád. Když některá schopná osoba dosáhne významné pověsti, nechť se vytváří obecné povědomí, že je jedním z nás ..."


ÚTOK 11. ZÁŘÍ - AKCE ILLUMINÁTŮ?
Změna kolektivního myšlení lidstva. To byl prý dle některých spekulací důvod útoku na USA 11. září. Alespoň to tvrdí zastánci teorie, že řád "Illumináti" stojí v pozadí světové politiky a dokonce i všech tragédií. Těmto spekulacím nahrává to, že tajné služby měly informace o chystaném útoku a nic nebylo podniknuto. Máme snad věřit tomu, že se USA hodil útok teroristů k tomu, aby Amerika mohla napadnout Afghánistán a později i Írák. Právě tento fakt nahrává spekulantům. Spisovatel a bývalý britský fotbalista David Icke spojuje také dvě nespojitelná fakta. Tvrdí, že se stal tento útok 11. 9., protože pokud tento datum napíšeme "po anglicku", tak nám vyjde: "9. 11.", to znamená "911". A číslo telefonu 911 je ve Spojených státech telefonní číslo záchranné služby. David Icke k tomuto píše, cituji: " ...rituální a esoterické kódy jsou dření všeho, co illumináti podnikají ... ". Jestliže by měl čtenář uvěřit těmto spekulacím, pak by tedy neměl být Illuminátem prezident USA, ale ten, kdo akci naplánoval - Usama Bin Ládín a jeho "chlapci" v letadlech smrti, která se řítila na cíle v USA. Tyto dezinformace a rádoby senzace přesně odpovídají tomu, co píše ve svém dopise Adam Weishaupt z Ingolstadtu.Vypadá to, jakoby tato skupina nebyla hermetickým řádem, ale spíš velice schopnou reklamní agenturou, která rozehrává dezinformace. A je třeba přiznat, že jí to šlo (i jde) velice dobře. Ve své podstatě zakladatelé řádu jsou jedinci s nedostatkem sebevědomí a možná že právě proto parazitují na úspěchu někoho jiného.


Existují "Illumináti"? Jistěže ANO. Existuje mnoho skupin, které se označují tímto názvem.
Mají Illumináti moc nad světovou politikou? Jistěže NE! Ale chcete-li v to věřit, tak věřte. Lidé přeci i v dospělosti mají rádi pohádky a senzace.Jaroslav Demeter PtáčekPoužitá literatura a další zdroje:
Shelley Klein: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (ALPRESS, s. r. o. 2006)
Seth Payson, Benedict Williamon: Proff of the Illuminati (Samuel Etheridge 1802, Invisible Press 2003);
František J. Vavák: Z pamětí Františka J. Vaváka; souseda a rychtáře Milčického (www.katolikrevue.cz);
David Icke: Problem, Reaction, Solution (www.propagandamatrix.com)
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku

Zobrazeno: 1249
Články tematicky související
Vývoj a provoz zajišťuje Datalite s.r.o © 2001