v této rubrice
ve všech rubrikách
FENOMÉN: MARIÁNSKÁ ZJEVENÍ
Rubrika: Hermetismus
Podrubrika: Český hermetismus
Autor: Aleš Česal
Vloženo: 06.10. 2001
Počet reakcí: 0
Počet přečtení: 5925
Odtajnění třetí části tzv. Fatimského proroctví přineslo novou vlnu zájmu o fenomén tzv. mariánských zjevení. Mariánská zjevení vzbuzují v první řadě zájem věřících a teologů, pak záhadologů a v neposlední řadě hermetiků. A právě názory této poslední skupiny nás budou zajímat. Katolická církev se staví k mariánským zjevením rezervovaně. Jak se k nim staví soudobí okultisté?

Mariánská zjevení jsou četnými záhadology a zejména ufology (např. Johannes Fiebag, Erich von Däniken považována za technický projev nějaké vyspělé, snad mimozemské civilizace. Některé teorie dokonce hovoří o tom, že postava ženy předávající proroctví je ,,promítána“. Možná se jedná o cosi na způsob holografické projekce. Jak už jsem zmínil, dnes však tyto teorie pomineme. Mariánská zjevení nás budou zajímat trochu jinak.

Mariánská zjevení? Nic nového pod sluncem!
Archeologické výzkumy i dochované písemné památky naznačují, že ve starověku byla vedle mužských božstev uctívána i božstva ženská. Někteří badatelé se domnívají, že ženská božstva jsou mnohem starší než mužská. Tyto úvahy souvisí s dominantním postavením ženy, které měla zastávat v matriarchálním období.
Významná ženská božstva nacházíme takřka po celém světě. Na Krétě byla bohyně oslavována již v době bronzové. Známé figurky bohyní představují s obnaženými ňadry a svírající v rukou hady. Kult bohyně byl rozšířen hned v několika aspektech i v Indii. Ovšem nejdéle uctívanou a pro nás z ,,mariánského“ pohledu nejvíce zajímavou bohyní je egyptská bohyně Eset či Isis, manželka boha Usira a matka boha Hora. Říkalo se jí Paní mocných slov, Královna nebe, Nejvyšší z bohů a bohyň atd. V antickém světě byla známa jako Epiteton Myriónys (Bohyně tisíce jmen), Anassa (Vládkyně, Paní) a Regina (Královna.)

Isis kontra Panna Maria
Bohyně je vládkyní Země, hvězdné oblohy a vody (moře), ale především měsíce, je typicky lunárním božstvem. Velmi často je zobrazována s hadem a had hrál často úlohu v jejích kultech. Kromě svatyň bývala velmi často uctívána v jeskyních, na kopcích a u pramenů. Tato místa jsou častá i při mariánských zjeveních.
Ve třech monoteistických náboženstvích -- judaismus, křesťanství, islám -- byla role ženské bohyně potlačena. Přesto však i tady můžeme probleskující aspekty bohyně odhalit.
Křesťané bohyni do svého učení začlenili ve formě Bohorodičky, Panny Marie. Její ikonografie se velmi podobá Isidě, která byla v dobách vzniku křesťanství ještě hojně uctívána. Jak podotýká Josef Veselý:
,,Panna Maria, jež bývá často zobrazována, jak stojí na srpku měsíce, si také podržela charakter lunárního božstva. V rukou zpravidla drží -- stejně jako mnohé její starší kolegyně -- ,,božské dítě“ (aspekt mateřství). Na její funkci astrální bohyně ukazuje koruna či svatozář z hvězd, která často obklopuje její hlavu, a její postavení královny Země je patrné z toho, že se mnohdy vznáší nad zeměkoulí nebo na ní stojí. Z atributů dávných bohyň si ponechala hada, po kterém šlape. Křesťanství tento symbol vykládá po svém, ale z hlediska srovnávací mytologie je podobnost s ,,hadími bohyněmi“ velmi nápadná. Psychoanalytická interpretace, že jde o převahu ženského principu nad mužským principem, se zde přímo vnucuje. Vztah k vodě naznačuje jeden z titulů Panny Marie: Stella Maris (Hvězda Mořská); stejně byla titulována též Isis. Do křesťanství pronikl v podobě poněkud záhadných černých madon dokonce i kult černé bohyně. Podobně jako Isis, která byla nazývána Epékoos (Naslouchající), byla Bohorodička označována jako Gorgoespékoos (Jasně naslouchající, což v obou případech značí připravenost naslouchat k modlitbám.“
Autor knihy Mariánská zjevení z hlediska hermetismu, myslím, velmi jasně naznačil, že mariánský kult je obdobou mnohem staršího kultu egyptské Isis.
Četná mariánská zjevení svědčí o tom, že je tento kult dosud živý a aktivní. Josef Veselý se pokusil analyzovat pět nejvýznamnějších zjevení z moderní doby (La Saletta, Lourdy, Fatima, Turzovka a Medžugorje). Čteme-li okolnosti všech těchto pěti zjevení, nemůžeme se ubránit dojmu, že se ve všech případech jedná o jakési obdobné schéma, obdobný mechanismus.


Nenasytný egregor
Abychom objasnili, jak chápe mariánská zjevení hermetismus. Musíme si nejprve vysvětlit několik základních pojmů.
Dle tradiční kabaly je Universum rozděleno do čtyř světů:
1. Olam ha-Acilut, svět Prvotní emanace
2. Olam ha-Berija, svět Stvoření
3. Olam ha-Jecira, svět Utváření
4. Olam ha-Asija, svět Učinění
Ve světě Berija dochází ke stvoření praforem či idejí světa (pouze na duchovní úrovni). Zde bytují archetypy a egregory. Ve světě Jecira (astrální rovina) nastává další diferenciace a formování praobrazů jednotlivých jsoucen. Právě egregor bohyně, Velké Matky bytuje v beriatické rovině jako takový zatímco v jeciratické je již rozrůzněn v konkrétní ženská božstva.
Pod slovem egregor si můžeme představit cosi jako akumulátor energie.
,,Pokud jsou dostatečně intenzivně a po dostatečně dlouhou dobu nabíjeny dostatečně velkým počtem lidí, lze z nich čerpat energii, samozřejmě zabarvenou jejich kvalitami, ba jsou schopny svoji energii i samy rozdávat, a to nejen tak, že podporují usilování těch, jež svým přesvědčením a životním stylem rezonují s obsahy příslušných egregorů, ale i ve formě konkrétních manifestací v hrubohmotném světě, které se materialistům mohou jevit jako zázraky.“ (JV)
Dobíjení egregoru se děje buď rituálním způsobem – uctíváním, přinášením obětí, nebo bezděčně, že se budeme chovat tak, jak egregor vyžaduje. Ten, kdo nějaký egregor uctívá, se dostává pod jeho vliv, někdy můžeme hovořit až o posednutí.
Vizionáři bývají zpravidla lidé, z nichž může egregor snadno čerpat energii. Časem je dokonce nutí, aby podstupovali nejrůznější oběti (většinou spojené s bolestí či odříkáním). Není tedy divu, že vizionáři začnou po čase trpět chronickou únavou a dalšími zdravotními potížemi.
S energií ojedinělých vizionářů by egregor dlouho nevydržel, a tak časem svoje požadavky zintenzivňuje -- na místě zjevení je třeba postavit kostel či kapli, aby se zde mohlo shromažďovat maximum lidí, kteří se o zázracích dozvědí. Egregor sílí a stává se samostatnějším.
Velmi zajímavou skutečností je i to, že si egregor vybírá určité místo a určitý čas zjevení. Je celkem pravděpodobně, že co se týká povahy místa, jde o tzv. silové body, v nichž se křižují tzv. dračí žíly. Na takových místech dochází nejen k mariánským zjevením, ale např. i k materializaci duchů zemřelých. Jsou to místa, z nichž zjevení mohou čerpat energii, do okamžiku než se objeví nějaký jiný zdroj.
Co se týká data, ledacos naznačuje fakt, že k fatimským zjevením docházelo každého třináctého dne v měsíci. Třináctka odkazuje k lunárnímu kalendáři, podle nějž se rok dělí na 13 měsíců. Lunární kalendář je mnohem staršího data než solární, a předpokládá se, že byl užíván matriarchální společností(judaismus lunárního kalendáře využívá dosud).
Třináctka tedy úzce souvisí s Lunou a kultem bohyně. Za zmínku stojí, že Panna Maria, která se pod jménem Rosa Mystica zjevovala v letech 1946-83, požadovala, aby byl třináctý den každého měsíce slaven jako mariánský.
Třináctého se zpravidla konají i návštěvy papežů na mariánských místech.

Proč to všechno?
Z hermetického hlediska obsahuje Bůh jak mužský, tak ženský aspekt. Ženské aspekty jsou zastoupeny archetypem Velké Matky, který byl v novější době potlačen. Autor knihy Mariánská zjevení... se domnívá, že tímto potlačením vznikla nerovnováha mezi mužským a ženským principem. Důsledkem této nerovnováhy je i ekologická katastrofa na jejímž pokraji se lidstvo nachází. Zdá se, že mariánská zjevení, která mají často varovný charakter se neustále zintenzivňují. Mají snad lidstvo od hrozící katastrofy odvrátit. Zbývá snad ještě poznamenat. Proč se bohyně objevuje v podobě Panny Marie. Je to logické, oč jsou v kultuře vyrostlé z křesťanských kořenů působivější slova Panenky Marie než nějaké zapomenuté krétské hadí bohyně.

Tento článek vznikl na základě knihy Josefa Veselého, Mariánská zjevení z hlediska hermetismu, vydal Vodnář 2001.

Aleš Česal
vlož reakci   -   ukaž reakce   -   pošli článek   -   vytiskni článek
Foto index ke článku
Články tematicky související