Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Démon Vašeho zodiakálního znamení
a jeho případný vliv na Vás

Démon znamení Berana

Způsobuje revoluce, krvavé převraty a války. Našeptává k násilnému prosazování vlastní vůle a k ignoraci vůle i životních potřeb ostatních. Své cíle realizuje bez ohledu na oběti, ztráty nebo jejich celkovou nevýhodnost. Je inspirátorem negativního aspektu tvrdohlavosti. Těší ho zlomený odpor nepřátel, nabírá na moci každou podrobenou vůlí. Směřuje k masovosti, k ovládání početných zástupů. Ideálem je řízení celých národů, mas a klíčových oblastí všech oborů na základě vlastního chtění, i kdyby bylo absurdní. Taktéž chce ovládat a tvarovat samotnou hmotu. Umění chápe jako cestu potvrzování vlastní ideje jejím otiskováním do hmoty. Projevuje se podrážděností, zuřivostí, despotismem, nerozvážností a ztrátou schopnosti empatie. U jím inspirovaných změn musí téct krev. Jelikož démon představuje pokřivenou formu oběti (obětuje jiné namísto sebe), jsou tyto doprovázeny množstvím zabitých, krutostí a ponižováním. Zvláštní pokoření připravuje ženskosti.


Démon znamení Býka

Vyvolává požitkářství, názorovou omezenost a přízemnost. Inspiruje k přesvědčení, že základem lidského štěstí jsou hmotné statky. Člověk pod jeho vládou je považuje za klíč k životu, všeobecné těžiště vidí v blahobytu a o nic jiného neprojevuje zájem. /Když se tento typ člověka domnívá, že přišel věci „na kloub“, všechno ostatní ho přestává zajímat. Při povrchnosti Venuše je tento přístup často cestou k sebezotročení ignorovanými faktory./ Je pohodlný, pomalý, těžkopádný, lpící na stabilním hmotném (ekonomickém) základu. Nevyhnutelně potřebuje jistotu pevné země pod nohama. V ostatních věcech je pasivní, nevykazuje žádný pokrok. Jiným aspektem působení je sexuální perverzita a zvrhlost v tomto smyslu, že sexuální aspekt není směřován k Nuit, ale veškerá jeho energie je nasměrována k zemi.
/Vliv tohoto protigénia je dnes, mimo jiných oblastí, pozorovatelný i v trendech ženské módy. Za účelem vyvolání mužského chtíče (Mars je přitahován hmotou) se v ní objevují stále více hmotnější, masivnější doplňky/.


Démon znamení Blíženců

Představuje princip nesladěné dvojnosti, neharmonického introvertního a extrovertního působení. Přivádí k povrchnosti, nekoncentrovanosti, plytkosti a bezcílnosti, nemožnosti dosažení cíle. Jeho působení popírá cíl druhého a naopak. Současný aeon je výrazně spjatý s úlohou sjednocení blíženecké dvojnosti…
Démon nachází svůj výraz například v ostrém popírání toho, co bylo ještě před chvílí obhajováno, v nerozhodnosti, střídání protikladných názorů, podezřívavosti vůči těm, kterým byla dána důvěra, apod. Jeden z nejvýraznějších aspektů jeho působení popisuje Crowley takto: „Většina lidí na této zemi není v pořádku… Nemají vůbec pravou vůli, neznají ji, mají jen řadu přání, z nichž většina si stále znovu a znovu odporuje. Oběť kolísá od jednoho přání ke druhému a na konci života se jakýkoliv pohyb ruší. Nic se neuskuteční, vyjma jednoho, a to si oběť většinou vůbec neuvědomí: zničení vlastního charakteru způsobené kolísáním a nerozhodností až do konce života. Takový charakter bude nakonec kousek po kousku roztrhán Choronzonem.“


Démon znamení Raka

Vyvolává přílišnou měkkost, pasivitu a podřízenost… Introvertní směr působení následně zbavuje možnosti realizovat pravou vůli… Postižený v okolním dění vnímá případné zlo nebo nespravedlnost, není však schopen jakéhokoliv zásahu, podřizuje se a mlčí… (často přeroste do problému s komunikací či sebevyjádřením). U mužů vznikají těžkosti ve vztahu s opačným pohlavím nebo, v somatické rovině, impotence. /K upoutání ženy je potřebné vyvinout impulz mužského - elektrického fluida. Erektovaný penis je silným zářičem těchto energií. Jestliže v mužské duši výrazně převládne magnetické fluidum, erekce se nedostaví./ Démon přivádí k dětinskosti, infantilnosti, ale též k pedofilii. Představuje silně retardační impulz, strhávající do minulosti… Jedním z nejčastějších průvodních jevů jeho působení je alkoholismus.


Démon znamení Lva

Způsobuje panovačnost, velikášství, přílišné sebevědomí, sklony k tyranii, megalomanství. Projevuje se snahou centralizovat, tvořit vlastní universum… Výsledkem je touha po společenském uznání, publicitě a slávě… Jeho vliv boří všechno staré a usiluje o vliv vybudování nového s vlastním Já ve středu… Člověku pod jeho vládou chybí vnitřní reflexe. Nachází se v neustálém stavu realizování. Tato přerušovaná projekce vyvolává stále větší plytkost a přivádí k vnitřní prázdnotě. Oběť se postupem času mění v negativní podobu „lva salonů“, protože čím více jsou projevy plytké, tím plytší společnost k zaujetí pozornosti vyžadují. /V pokročilém stádiu působení démona zn. Lva se často připojuje i démon zn. Raka. (Zkrachovalý ctižádostivý lev salonů propadá alkoholismu a sebelítosti.) Prudké střídání jejich vlivů je extrémně ničivé…/ Postižený nakonec vydá celé svoje nitro. Jedná se o děj inverzní duševnímu vampyrismu…
Novoaeonský muž má ve svém životě realizovat jak génia, tak i protigénia Lva…


Démon znamení Panny

Představuje realizaci negativního Merkura v pozemské sféře. Výraz nachází v množství projevů, jakými jsou například byrokracie, potřeba groteskní přesnosti, posedlost čísly, pokusy o sestrojení matematické rovnice života. Je to apoteóza sil myšlení, pohyblivé merkurické inteligence. Démonický vliv přivádí k jejich využívání i ve sférách přináležejících citu a vůli. Převážení těchto sil ve vodní sféře se projevuje slovy na místo skutků, neustálým přemýšlením, zvažováním rizika/zisku a spekulováním, neschopností odhodlat se k ráznému volnímu aktu. Platí zde, že příliš vzduchu udusí plamen vůle. /Jeho přiměřené množství plamen naopak vyživuje./ Převaha démona v citové oblasti má za následek duševní chlad, absenci emocí a redukci povahy mezilidských vztahů na čistou racionalitu.
Neustálá potřeba přemýšlení se obrací i na vlastní osobu. Démon do psychiky přivádí neutuchající proud myšlenkového fluida, udržuje neustálý vnitřní rozhovor. Oběť si vytváří množství komplexů, tvoří nové a nové konstrukce, „škatulkuje“…


Démon znamení Vah

Přivádí k rozporu mezi cítěním (Venuše) a myšlením (vzdušný živel). Vyvolává tak kolísání na principu dětské houpačky. Cílem jeho působení je nerozhodnost. Oběť ničí rozumem to, co citem buduje, duchovnem popírá hmotné apod. Démon zbavuje možnosti sloučení. Přivádí k jednání na základě vzorce buď-anebo. /Každý démon přivádí v nějakém ohledu k extrému, zbavuje schopnosti jemné diferenciace a nabádá k černo-bílému jednání./ V jeho působení jsou pozorovatelné všechny běžné znaky vlivu venušinské anti-zóny, tedy povrchnost, lehkovážnost, plytkost a sklon k pervevrznosti.
V umění se projevuje samoúčelným předimenzováním jistých výrazových prostředků na úkor druhých. Zaměřuje se na vyvolání jednoho typu emocí takovou měrou, až výtvor sklouzává do kýčovitosti. V mezilidských vztazích je znakem jeho vlivu zneužití schopnosti empatie. Vyvolanými vnitřními rozpory jeho oběť ztrácí kvanta energie a stává se lehce manipulovatelnou… Chybí jí vnitřní síla k prosazení čehokoliv vlastního…


Démon znamení Štíra

Vyvolává hněv, žárlivost a roztržky. V tomto protigéniovi se spojuje magnetický vliv vody s elektrickým vlivem Marta, což plodí výbušnost. Tato může být při správném postupu využita jako vynikající motivační síla. Démonický vliv protigénia však střet těchto dvou sil formuje buď do ponižování a týrání ženskosti, nebo naopak k absolutnímu ovládnutí ženskostí.
První případ se projevuje potřebou dokazování nadvlády nad ženou. Často přechází do sexuální dominance a sadismu, v extrémních případech nachází výraz v sexuálních praktikách, které ženu přivádějí na pokraj smrti. Tímto přístupem démonický muž-Štír analogicky vraždí i svou vnitřní ženskost. Tento démon, jako mistr mocenské sexuální magie, též inspiruje například k potřebě násilného orálního sexu…
Druhý případ se projevuje opačně, nejčastěji u ženy-Štíra. Martická energie je plně ve službách její ženskosti. Využívá vyzývavou martickou sexualitu k dosažení své vůle. Démonův vliv se na její osobnosti podepíše nejčastěji zuřivostí, vulgárností, pýchou a perverzností. Novoaeonská žena však má být označena jeho cejchem…
Démon se projevuje též posedlostí krví - červenou tekutinou. Je mistrem krevních vampýrů. /Červené krvinky ovládá Štír. Vodní živel tohoto znamení značí magnetické pohlcování, Mars představuje krev. Štír je proto archetypem vampýra. Ne náhodou spadá Transylvánie, v kolektivním vědomí zafixovaná jako centrum vampyrismu, právě pro jeho vládu./


Démon znamení Střelce

Přirozená duchovnost Střelce je vlivem tohoto protigénia přeexponována. Vystřeluje do duchovních výšin s obrovskou energií, přičemž vyvolává zdrcující zpětný náraz. Část vědomí vyzdvihuje na vyšší úroveň, než jaká jí přináleží. Nezpůsobuje tak pobláznění astralitou…, ale skutečný duchovní vhled. Negativem je, že člověk v jeho moci sice vnímá určité duchovní skutečnosti správně, avšak tím, že se jeho pozemský život nepřizpůsoboval tomuto vhledu postupně, dlouhodobým získáváním, vznikne přehnaná zásadovost, úzkostlivé lpění na duchovních zákonech, nebo náhlé životní změn, které mají většinou nepříjemný dopad na rodinu, vztahy a blízké okolí. Inspirace tímto démonem přivádí k nadměrnému duchovnímu životu na úkor života pozemského.
Tento přístup je extrémním a jako většina extrémů časem strhává do svého protipólu. Duchovní život by měl ze světského základu vyplývat, být přirozeným, nikoliv násilným.
Protigénius našeptává ideu ignorace „méněcenného“ pozemského stavu a zájem jen o „vznešené“ duchovno. Když se však „méněcennému“ pozemskému životu nevěnuje dostatečná pozornost, vynutí si ji, většinou poměrně drastickým způsobem.
Démon dává falešný pocit nadřazenosti a aristokracie, který není přirozený, ale nucený. Hlubokomyslné úvahy se stávají cennější než zkušenost. Každý postup musí být kvalitně promyšlen a propracován. Vzniká těžkopádnost, výsledné produkty navíc nebývají funkční, protože hlubokomyslná úvaha často přehlíží důležité pozemské faktory. Vytrácí se spontánní a přirozená intuice. /Vyvážený jupiterský vliv rozvoji intuice napomáhá./
V nižším modu se démon projevuje tzv. chorobami králů, tedy požitkářstvím, pažravostí, poživačností apod.


Démon znamení Kozoroha

Představuje princip odživotnění. V antroposifii se vliv padlého Saturna nazývá ahrimanský. Démon petrifikuje, vysouší, zbavuje životnosti. Myšlenkovou, duševní i fyzickou sféru redukuje na samotnou podstatu. Všechno ostatní považuje za zbytečnost. Projevuje se přehnanou snahou „přijít věci na kloub“. /Podle astrologie jsou klouby signovány znamením Kozoroha./ Průvodním znakem jeho působení je ignorace času, nebo naopak - chorobná přesnost, posedlost časem. Přivádí k zastarávání. Vyvolává nesoulad s aktuálním duchem času. Stojí za duchovními proudy nepřiměřenými době. Je démonickým vládcem času. Dává možnost realizovat se na Zemi takovým proudům a bytostem, které by na ní už působit neměly, protože jejich vliv je retardační.
Démon způsobuje posedlost smrtí, černou barvou a životem „po“. Nietzsche ho považoval za svého největšího nepřítele a označoval ho jako „ducha tíže“. Přivádí k ignoraci, pohrdání pozemským životem a smyslovými požitky. Má za následek ztrátu kontaktu s pravou vůlí, která se vyjadřuje, ať už uvědoměle, nebo neuvědoměle, právě v životním toku.
Jiným následkem působení protigénia jsou zvláštní druhy sexuální perverznosti spojené se smrtí. Saturn, v případě tohoto démona navíc sloučený se živlem země, je principem omezení...
Znakem doprovázejícím démonvo působení je chmurná zádumčivost a skoupost.


Démon znamení Vodnáře

Probouzí výrazný spíše intelektuální zájem o duchovno, snahu pochopit systém všehomíra a odkrýt tajemnou pavučinu vztahů. Uranské síly představují bleskové myšlení (Mrkur), proměněné v intuici. Démon přivádí k pokřivené, chybné intuici a celkovému pomýlení vnitřního vývoje. Vzhledem k intuitivní povaze soudu není možno zpětnou verifikací zjistit, kde nastala chyba. /U merkurických intelektových soudů se chybné ohnisko logického řetězce objevit dá./
Následkem jeho působení bývá též schematismus, falešná představa struktury světa, které oběť bezvýhradně věří – viz současné „Vodnářské hnutí, New age, pseudoesoterika apod. Uranské síly vždy směřují do budoucnosti a tento démon je protigénius, který na svět přivádí určité vlivy předčasně (současný věk „Vodnáře“), kdy lidé ještě nejsou připraveni na jejich zvládnutí. Odráží se tu jedno z nejčastějších pokřivení merkuricko-uranských sil – zbrklost, unáhlenost. Samotné duchovno inspirované démonem je chladné, povrchní a chaotické. Vyznačuje se též snahou za každou cenu zavést nový světový systém ohnivým popíráním všeho dosud platného, bojem vůči prvkům představujícím minulost. Tento souboj, nechť se už odehrává v jakékoliv životní sféře, vyvolává duševní vypětí a nervové zhroucení, které je znakem démonova vlivu.


Démon znamení Ryb

Představuje pokřivenou podobu neptunské všelásky, nezvládnutí novoaeonské povahy neptunské síly. Jeho působení jsou více náchylné ženy, ale v mírně pozměněných formách se mu nevyhnou ani muži... Člověk pod vládou tohoto démona je nejistý, neschopný rozhodovat sám za sebe, i když je pro něho nerozhodnost zhoubná nebo škodlivá. Raději všechno snáší aby „si nevybral špatně“. Rázné volby se bojí. Když už je tato nevyhnutelná, často se rozhoduje na základě ovlivnění, i když je jeho vůle jiná a potom se měsíce i roky utápí ve smutku ze svého utrpení. Démon vede k naplnění pokřivené podoby oběti. Jím ovládaný člověk se obětuje pro druhého, aby mu „svým rozhodnutím neublížil“, načež se vyžívá ve své nespokojenosti a frustraci. Výrazná vnitřní pasivita je pečetí prtigéniova působení.
Démon inspiruje k prostituci, což je opět klifotické pokřivení ideje všelásky, navíc přímo porušující příkaz Nuit: „Není jiného pouta, které by mohlo spojit rozdělené, než láska: vše ostatní je prokletí. Prokletí! Budiž zatraceno na aeony! peklo.“
Protigénius Ryb někdy přivádí k narkomanii, alkoholismu nebo sebevraždě. Postiženému se život jeví příliš trpkým a oběť překážkou, přičemž je změna často v rukou samotného trpícího a nerealizovanou zůstává jen kvůli jeho pasivitě.
Démon je vynikajícím inspirátorem umění pro ty, kteří nejsou schopni navázat kontakt s géniem Ryb. Jeho umění tvoří hluboké, podmanivé výrazové prostředky, připomínající psychadelické zážitky, a úžasná fantazijnost. Mnoho skvělých umělců je inspirováno tímto démonem a platí mu svoji daň osobním životem.
Osoby pod jeho vlivem bývají očarované tajemností okultismu, ale když proniknou k jádru, které je tvořeno dlouhodobou prací na přetváření vlastního nitra, jsou zklamané a ztrácejí o ně zájem.
Častými znaky doprovázejícími démonův vliv je strach ze života a střídání lásky a bezcitnosti jako přílivu a odlivu moře.


Volně převzato z nové knihy Jozefa Kariky - Zóny stínu. Vydal Vodnář 2005

DCČH