Všechna práva vyhrazena (c) 2001 Záhady.cz (DataLite spol.s r.o.). Doslovné ani částečně přebírání tohoto materiálu není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele - společnosti DataLite spol.s r.o.
Bylo vypálení Lidic rituálem černé magie? 2/2

DUB JAKO SYMBOL ...

(nechť je prosím tento odstavec brán raději jako důkaz velké shody náhod)

Dub je symbolem německého národa. V germánské mytologii je dub symbolem odvahy a dlouhověkosti. Je zasvěcen bohu Thorovi. Nemusím ani připopínat, že dubová ratolest je i na některých německých řádech. Harmonické vztahy dubu jsou exempli causa se živlem ohně (vypálená obec), rodem mužským (vojsko), s barvou tmavě hnědou a černou (uniforma SS). Harmonický vztah je též s ptákem: orlem (znak orla na uniformách). Dub je též spojován v lidové magii se spojováním se se světem na druhém břehu (evokace nadčlověka). Dub umožňoval vstup do zásvětí. Lavenderová a Franklinová uvádějí ve své knize Magické rostliny (cituji): "Název dubu v ogamové abecedě "Duir" nemá spojení pouze se slovem "door" (dveře), ale také se základem slova "druid" neboli jinými slovy, druid byla osoba s moudrostí dubu".

Dveře...

Dveře do jiného světa?

Chtěli snad nacisté otevřít dveře skrze rituál vypálení Lidic?

(Zajímavé jsou i další vztahy dubu a božstev e.c. Odin, Zeus, Jupiter, Nephthys, Hor, Pan, Pluto, Artemis, Hekaté, Dagda, ale také i Jehova a Alláh)

NACISTÉ A ZVÍŘATA: SYMBOL KONĚ

(... další náhoda?)

"Němý druh a věrný pomocník, který plní každou povinnost až do posledního dechu - to je náš druh ve zbrani, kůň."
(Norman H., Kriegeskomerad Pferd, Berlín 1938)

U nacistů nebyla pouze orientovanost na germánské mýty, ale i na mýty keltské. Kůň byl velkým symbolem v keltských mýtech: Symbol elity, vznešenosti, krásy, rychlosti, sexuální vitality, odvahy etc. Miranda Greenová v knize Keltské mýty píše (cituji):

"Tento tvor (kůň) se stal v keltské společnosti symbolem elity vznešených válečníků, rytířů. Mnohé kulty byly spojovány s koňmi: váleční bohové, například Mars Corotiacus v suffolkském Martleshamu, bývali v ikonografii zobrazováni na koňském hřbetu; také existují důkazy, že kůň byl vnímán jako sluneční zvíře."

UDAVAČ NEBO AGENT?

Jak jsem uvedl výše, udavač Jaroslav Pála byl členem fašistické organizace Vlajka. Je otázkou, jestli Jaroslav Pála nebyl ještě něco více - například agent, který byl nasazen do celé této anabáze kolem krvavého rituálu v Lidicích. Berte to prosím jen jako pouhou spekulaci: Neměl Jaroslav Pála za úkol zveřejnit dopis, pod vlivem kterého by široká veřejnost věřila tomu, že stopy od atentátu na protektora vedou právě do Lidic? I když se to zdá možná pravděpodobné, tak se jedná pouze o mou spekulaci, která není podložena důkazem. Důkazem, který by potvrzoval napojení udavače na SS a nebo na okultní společnosti tehdejšího Německa. Jediné, co je známo, je fakt, že udavač Pála byl členem fašistické Vlajky.

ČESKÁ FAŠISTICKÁ VLAJKA

Říkalo se jim "vlajkaři". Oni si říkali hrdě: Vlajka - Hnutí za Nové Československo. Vlajka byla fašistická organizace, která prezentovala radikálně pravicové nacionalistické myšlenky a která otevřeně kolaborovala s nacismem. Vlajka vznikla v roce 1925 a původně se jednalo o hnutí tvořené studenty medicíny a práv. Od roku 1925 byla Vlajka volnou složkou Národní obce fašistické. V roce 1928 se však Vlajka "odtrhla" od této organizace - údajně pro neschody s generálem R. Gajdou. Od roku 1928 vystupovali členové Vlajky pod názvem Národní svaz studentstva a mládeže. Tento svaz vydával časopis pod názvem Vlajka. Členská základna Vlajky se nijak natajila obdivem k vůdci a dokonce i tvrdila, že existuje určitá spřízněnost Adolfa Hitlera a Ježíše Krista. I přesto, že Vlajka odeslala gratulaci Adolfu Hitlerovi k přepadení SSSR, tak Hitler s členy této organizace rázně "zatočil". Vlajka byla až příliš fanatická organizace a tak se stala příteží a hrozbou i lidem kolem Hitlera. 17. 12. 1942 přestala Vlajka prakticky existovat, protože Hitler poslal některé její členy do Dachau a některé do totálního nasazení, popřípadě je zapojil do práce pro různé nacistické a protektorátní instituce. Otázkou je, proč až v roce 1942? A proč zrovna několik měsíců po tragédii v Lidicích? Náhoda?

Podívejme se na různé okultní spolky, které stály v pozadí II. Světové války. To, že se zajímal Hitler a lidi kolem něh o okultismus, ezoteriku a různá náboženství, dokazují i různé expedice, které nacisté podnikali do mnoha koutů naší planety. Zajímal je Grál, zajímal je meč vůdce a nejmocnější krále hunské říše Attily, zajímalo je původní náboženství Tibetu (bon), ale zajímal je i buddhismus. Krom toho se spekulovalo mezi nacisty i o teorii duté země, teorii několika měsíců a tak podobně. Nacisté jakoby se snažili "mixovat" různé nauky objevující se na celé naší planetě.

GERMANENORDEN

Společnost Gemanenorden byla založena již v roce 1912. V tomto roce ji založilo několik prominetních okultistů.

" ... její vůdce Herman Pohl byl posedlý myšlenkou hrozícího postupného rozmělnění germánské rasy, nezadržitelného zředění národních pokrevních linií pronikáním neárijských elementů ... " píše o této společnosti Shelley Klein. Tato společnost fungovala podobně jako jiná tajná bratrstva, měla své lóže, pracovala tajně a tak podobně. V této společnosti se vyučovala nacionalistická ideologie, antikomunismus a antisemitismus. V rámci této společnosti vznikla další skupina, která byla vedená baronem Rudolfem von Sebottendorffem: Thule.

THULE

Thule je ostrov na severu. Dle legend zanikl podobně jako bájná Atlantida. Na Thule je (bylo) ukryto "něco", co je nám lidem neznámo. To "něco" by mělo vysvětlovat veškerá tajemství a obsahovat veškeré moudro.

Již v roce 1919 zobrazoval symbol společnosti Thule obrácenou svastiku, jenž se později stala symbolem nacistického hnutí.

V knize "Nejkrutější tajné společnosti v dějinách" se o Thule můžeme dočíst (cituji):

"... Společnost Thule (Thule-Gesellschaft) a její příslušníci se scházeli v přísném utajení. Sehrála významnou roli při Hitlerově mocenském vzestupu, protože mu získávala podporu v mnichovských pivnicích, kde Hitler začal ze svými charismatickými projevy, jimiž chtěl vyburcovat pouliční lůzu k akci ... "

Joana Kavenna poznamenává v knize The Ice Museum (cituji):

"... společnost Thule byla raným vyjádřením nacistické modly "árijských" kmenů a severských zemí, častou proklamací myšlenky přirozené čistoty a víry v rasovou nadřazenost mezi lidmi."

Rudolf von Sebottendorff do této skupiny hodlal přijímat pouze osoby šlechtického původu. Od těch vyžadoval doložení jejich rodokmenu několi století zpět.

THULE A NACISTICKÉ OSOBNOSTI

Společnost Thule sehrála nejspíš velice významnou úlohu ve II. Světové válce. Na přednáškách této skupiny se jednalo exemli causa o germánských mýtech, o germánské rase a kořenech této rasy, o germánské poezii, o původní domovině Teutonů. Ale také o zničení všech takzvaně cizích elementů v Německu a o takzvané obrodě germánské rasy. Členové a hosté na těchto přednáškách byli úředníci státu, průmyslníci, milionáři, hlava mnichovské policie etc. Ale pro tento článek je podstatné, že tam byl i Adolf Hitler, Rudolf Hess a nacistický ideolog Alfred Rosenberg. Šéf Thule Rudolf von Sebottendorff věřil tomu, že bájná země Thule leží na severu uprostřed moře. Ovšem Himmler a Hitler se začali přiklánět k tomu, že skutečná Thule leží v Tibetu. A možná že právě proto se začal Himmler zajímat o Tibet, o původní náboženství Tibetu, ale i o buddhismus. Jeho zájem o buddhismus přerostl v to, že se začal považovat za buddhistu a stal se vegetariánem. Všichni důstojníci pod Himmlerem byli také vegetariáni - Himmler jim to nařídil. Vegetariánem byl i ministr propagandy Goebbels a také Hess. Hitlerovo vegetariánství nemuselo mít až tak nutně souvislost s Tibetem a s obdivem k Tibetským mnichům. Je třeba připomenout Hitlerovu posedlost hudbou Richarda Wágnera a je třeba připomenout i to, že Richard Wágner byl vegetariánem. A možná právě proto se stal vegetariánem i sám Hitler.

THULE A TIBET

Nejenom někteří členové společnosti Thule (Himmler, Haushofer, Hitler etc) věřili tomu, že bájná země Thule je ukryta v Tibetu. Karel Hauhofer (člen společnosti Thule) založil tajnou společnost VRIL: "... Karl Haushofer, zakladatel další krajně pravicové tajné společnosti Vril, věřil tomu, že kořeny árijské superrasy leží ve Střední Asii, přesněji v Tibetu..." (citace: Shelley Klein).

AHNENERBE A EXPEDICE TIBET 1938Himmler a jeho "Společnost pro výzkum dědictví po předcích" (Ahnenerbe) uspořádal výpravu do Tibetu. Tuto expedici vedl německý přírodovědec Ernst Schafer. Dalším členem expedice byl Bruno Berger (antropolog, příslušník SS), který poukazoval na to, že sebejisté a panovačné chování Tibeťanů jsou možná důkazem toho, že Tibeťané mohou být prototypem germánů. Jako další důkaz této jeho teorie uváděl to, že Tibeťané mají určité fyzické zvláštnosti. Tím myslel vystouplé lícní kosti - podobné jako u germánů.

AHNENERBE A HERMAN WIRTH

Oblíbencem "šéfa" společnosti Ahnenerbe Himlera se stal znalec starogermánských obřadů a okultista Herman Wirth. Spisovatel a historik Jeremej Parnov o osobě Hermana Wirtha píše (cituji):

"Wirth měl k dispozici specialisty z různých úseků okultních učení. Jejich úkolem bylo studovat zkušenosti tyranů a diktátorů minulosti, zobecňovat moudrosti nashromážděné tajnými společnostmi všech dob a všech národů a dodávat vhodná doporučení a rady ... " Na projevech Adolfa Hitlera je jasně vidět to, jak má dobře nastudovanou psychologii ovládnutí davu, jak dobře dokáže i přes svou nesmělost, která je patrná na začátku každého projevu, zvládnout tak velký dav. Zajímavé je též pozorovat jeho veřejná vystoupení a soustředit se na jeden okamžik, který nastává snad u všech těchto jeho projevů. V tento okamžik jakoby do Hitlera vstupovala určitá posedlost (z hlediska psychologického) či něco co by se nechalo nazvat démonem (z hlediska démonologického). I když toto vše se mohlo odehrávat pouze v hlavě vůdce, který si o sobě myslel to, že je nesmrtelný a že je něco víc - nadčlověk. I když jeho pozdější projevy dokazují to, že přestává věřit tomu, že on sám je nadčlověkem. A začíná věřit, že nadčlověk je démon z jiného světa, kterého se začíná obávat.

HITLER - POSEDLOST NADČLOVĚKEM

"Nový člověk žije mezi námi! Je tady! Stačí vám to! Prozradím vám jedno tajemství. Viděl jsem nového člověka. Je nebojácný a krutý. Měl jsem před ním strach."

(Adolf Hitler)

"Je dobré ovládat sílu, ale je ještě lepší jí vlastnit a ochraňovat srdce národa."

(Goebbels, ministr propagandy)

Hitler si možná do této chvíle mohl myslet, že on je tím nadčlověkem. Ovšem onen démon, který do něj jakoby vstupoval při jeho projevech, mu najednou přerostl přes hlavu. Hitler pojmul své projevy jako rituály a zakončoval je jako kněz bohoslužbu: slovem AMEN.

"Důvěrným ho nečinila jeho slova, ale jeho energie."

(komentátor filmu "Hitlerova Kariéra")

Projevy Hitlera vykazují prvky šílenosti a posedlosti démonem. Démonem, který mohl existovat již dříve a nebo démonem, který byl vytvořen myšlenkou ve formě astrální larvy (generované individuálními hnutími lidské mysli), či astrální larvou kolektivu (tvořenou kolektivně sdíleními myšlenkami a emocemi) - což je v tomto případě více pravděpodobné. Otázkou zůstává, jestli Hitler a spol. věděl něco o psychologickém konceptu magie (což by vysvětlovalo jeho skvěle psychologicky propracovné projevy manipulující dav) a nebo jestli si nadčlověka a další parapsychologické pojmy vysvětloval jen pomocí démonologického konceptu. Po prostudování několika jeho projevů na videozáznamech se spíš přikláním k první možnosti. Je vidět že Hitler (či lidé kolem něho) dobře zvládal (i přes svou nesmělost a sociální fóbii) psychologii davu. A i přes laciné fráze (stále dokola se opakující) dokázal dav psychologicky (chcete-li magicky) "zblbnout". Přeložíme-li si projevy Adolfa Hitlera, tak zjistíme, že se jedná o projev složen ze "žvástů" a ne o projev dobrého (či průměrného řečníka). Dovoluji si tvrdit, že Hitler neuměl řečnit, neuměl argumentoval. Jediné co uměl, bylo zaujmout svou energií či svou posedlostí. Otázkou je, jak velkou roli sehrála v celé Hitlerově moci různá tajná společenstva, která měla v nacistické politice velký prostor (e.c. Thule, Vril al Světelna lóže etc).

To, že na Hitlera měla tajná ezoterika dopad dokazuje například i tato citace z knihy Jitro kouzelníků od autorů Pauwelse a Bergiera:

Hitler stál ve svém pokoji, vrávoral, rozhlížel se kolem sebe pomateným pohledem.

"To je on! To je on! Přišel sem!", sténal. Jeho rty byly bledé. Pot z něho kanul ve velkých kapkách. Náhle pronesl jakási slova, číslice, které neměly smyslu, zlomky vět. bylo to děsivé. používal podivných seskupenin výrazů, zcela zvláštních. Potom znovu zmlkl, ale hýbal rty...

... potom najednou zařval: "Tam! Tam! V koutě! je tady!" Dupal do podlahy a řval.

ZÁVĚR

Proč byla obec Lidice vypálena, když gestapo vědělo, že žádné stopy do Lidic nevedou?

Proč byla obec lidice vypálena 10. 6., když byla dementována všechna podezření již 4. 6. 1942?

Bylo by mnohem více logické, kdyby nacisté vyhladili Lidice bezprostředně po předání dopisu. Bylo by to logické, protože po atentátu panovala v protektorátu panika a hněv proti českému a moravskému lidu. Proč by se čekalo na nějaké vyšetřování a proč by se čekalo tak dlouho, když v protektorátu bylo popraveno bez soudu a bez vyšetřování 10 000 lidí v souvislosti s tímto atentátem (mimo jiné i spisovatel Vladislav Vančura)?

Podivné je, proč nacistické Německo utajovalo důvod toho, proč vypálilo obec Lidice resp. proč předkládalo jiné důvody (spojitost s atentátem na protektora), které se nechají po letech tak snadno dementovat.

Otázkou je, jakou úlohu sehrál v tomto krvavém rituálu chrám, který byl v Lidicích. O tomto chrámu se zmiňuje několik prací. Knize "Největší české záhady" (autor Otamar Dvořák): "Zdeněk Horský z astronomického ústavu ČSAV prokázal, že spojnice průchodů na různých stranách toho gigantického příkopu určují východy a západy slunce za zimních a letních slunovratů a také krajní, nejsevernější východ Měsíce. Čtverec i elipsa byly ohrazeny společnou palisádou z přiostřených kůlů. Kdyby tehdejší stavitelé místo dřevěných kmenů používali kámen, měla by dnes naše země unikátní památku světového významu - nejstarší astronomickou observatoř v Evropě!". Tolik citace. Otázkou je i to, proč se komunistická STB snažila čtyřicet let po válce pátrat po chrámu a proč "restaurovala" půdorys onoho chrámu.

Další otázkou je, jakou úlohu sehrál v celém případu udavač Jaroslav Pála. Byl nasazen jako agent? A nebo to celé byla jen pouhá náhoda, která nahrála nacistům. A proč několik měsíců potom bylo "zatočeno" se členy fašistické Vlajky, která spolupracovala s okupanty.

Jakou úlohu v celém případu sehrála minulost Lidic - údajné pagermánské stavby v obci?

Asi bych mohl dál a dál psát otázky k tomuto tématu. Možná je to zbytečné, protože tato tragédie se již nedá vrátit. Možná to zbytečné není a možná, že nás tento případ může varovat před další možnou totalitou

Jaroslav Demeter Ptáček


Použitá literatura:

Tiskovina Národní práce ze dne 12.června 1942;
Dr. Thomas Roder, Volker Kubillus: Muži za Hitlerem (Votobia 2000);
Lavenderová, Franklinová: Magické rostliny (Volvox Globator 1999);
Norman H.: Kriegeskomerad Pferd (Wilhem Limpert, Berlín 1938);
Boria Sax: Zvířata v třetí říši (nakladatelství Dokořán 2003);
Adolf Hitler: Mein kampf očima dneška (nakladatelství KMa 2007);
Otomar Dvořák: Největší české záhady (nakladatelství XYZ 2007);
Miranda Greenová: Keltské mýty (nakladatelství KMa 2006);
Josef Veselý: Magie (Vodnář 2002);
Pauwels, Bergier: Jitro kouzelníků (nakladatelství XYZ 2004);
Shelley Klein: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách (ALpress 2006);
Miroslav Gregorovič: Kapitoly o Českém fašismu (nakladatelství Lidové noviny 1995);
Jeremej Parnov: Luciferův trůn (nakladateství Svoboda 1989);
Ondřej Muller, Irena Tatíčková: Rok do kapsy (Albatros 2003);
Joachim C. Fest: Hitlerova kariéra (válečný dokument);
Joachim C. Fest: Hitler (vydavatel neuveden);
Časopis Reflex 23/2002
http://www.wikipedia.org
http://www.ceskenoviny.cz
http://www.reflex.cz